Regelbunden tillsyn

All skolverksamhet granskas vart tredje år

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Här hittar du en detaljerad lista över vilka skolformer myndigheten har tillsyn över och som ingår i den regelbundna tillsynen:
Dessa skolformer granskar vi

Tillsyn av skolor

Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolor under själva tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning.

Utifrån lagar och styrdokument

Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Här kan du läsa mer om vilka områden vi lägger vikt vid och vad vi granskar i olika skolformer:
Detta bedömer vi

Tillsynsbeslut för huvudmän och verksamheter

När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolan.

Skolinspektionen fattar också beslut för kommunen som huvudman för de skolformer huvudmannen ansvarar för. Det kan vara ett samlat beslut eller ett eller flera beslut per skolform. Även utbildningsföretag med ansvar för fler än en skola får ett samlat beslut för sina verksamheter.

Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna åtgärdas och ger även råd och vägledning.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. Huvudmannen är den som driver verksamheten, till exempel en kommun, ett utbildningsföretag eller annan organisation.