Till huvudinnehåll
En elev studerar med sin lärare

Läsfrämjande arbete i grundskolan

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av det läsfrämjande arbetet i grundskolan, med särskilt fokus på undervisningen i svenska i årskurs 4-6.

Sverige har under ett antal år sett ett vikande läsintresse bland barn och unga. Det minskade intresset för läsning pekas ut som en begränsande faktor för utvecklingen av en god läsförmåga. Det finns också orosmoln kopplade till en bristande likvärdighet när det gäller såväl läsintresse som läsförmåga, relaterat till både kön och socioekonomisk bakgrund.

Skillnaderna i läsintresse och läsförmåga kan få betydelse för elevernas skolprestationer, eftersom läsförmågan är väsentlig för hur väl eleverna lyckas nå kunskapskraven i alla skolans ämnen och kurser, liksom för hur de lyckas med fortsatta studier.

Det har gjorts flera satsningar på elevers läsning under de tidiga skolåren, men det är även angeläget att följa upp och granska det läsfrämjande arbetet i övergången från lågstadiet till mellanstadiet och fortsatt genom hela grundskolan.

Detta granskar vi

Granskningen gäller skolors läsfrämjande arbete, det vill säga undervisningsinslag och aktiviteter som syftar till att stimulera och vidga elevers läsintresse och utveckla goda läsvanor.

Genom att peka på konkreta utvecklingsområden i skolors läsfrämjande arbete kan Skolinspektionen verka för att ge alla elever större chans att utveckla en god läsförmåga och läsförståelse. Det ger dem i sin tur likvärdiga möjligheter att inhämta kunskaper i alla skolämnen och i förlängningen goda förutsättningar för framtida utbildning och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Granskningen syftar till att bedöma kvaliteten i skolornas läsfrämjande arbete i allmänhet och inom ramen för ämnet svenska i årskurs 4-6 i synnerhet.

Följande frågeställningar ska besvaras

  1. I vilken utsträckning integrerar lärarna läsfrämjande inslag i undervisningen i svenska i årskurs 4-6, för att stimulera och vidga såväl flickors som pojkars läsintresse?
  2. I vilken utsträckning är skolornas övergripande läsfrämjande arbete strategiskt och uthålligt?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolenheter. Intervjuer med rektor, lärare och elever samt dokumentstudier ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna kommer även en övergripande rapport publiceras under höstterminen 2022.

Kontakt

Projektledare: Caroline Engskär

E-post: caroline.engskar@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021