Till huvudinnehåll

O szwedzkim Inspektoracie Szkół

Skolinspektionen [Inspekcja Szkolna] jest organem państwowym działającym na rzecz zapewnienia wszystkim dzieciom i uczniom równorzędnej, dobrej jakości edukacji w bezpiecznych warunkach.

Przeprowadzamy inspekcje w szkołach i oceniamy wnioski o założenie szkół prywatnych oraz dbamy o to, by szkoły przestrzegały obowiązujących zasad i przepisów.

W ramach Skolinspektionen działa także Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia (BEO)

Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia (BEO) dba i ochronę praw dzieci i uczniów oraz zajmuje się badaniem informacji o przypadkach mobbingu i naruszenia godności osobistej w szkołach. BEO może także domagać się odszkodowania dla dzieci i uczniów, którzy doświadczyli naruszenia godności osobistej i mobbingu.

Nieprawidłowości w szkole

Tutaj zamieszczono informacje dla osób, które dostrzegły problem w szkole albo uważają, że doszło do nieprawidłowego lub złego traktowania dziecka lub ucznia.

Rozmowa z przedstawicielami przedszkola lub szkoły

 • Jeśli w przedszkolu/szkole istnieje problem, powinni Państwo porozmawiać o tym z nauczycielem, dyrektorem lub innym pracownikiem. Dyrektor odpowiada za zapewnienie wsparcia dzieciom/uczniom, którzy tego potrzebują. Dyrektor jest także przełożonym nauczycieli i personelu przedszkola/szkoły.

Zwrócenie się do działu obsługi skarg organu prowadzącego szkołę

 • Jeśli są Państwo niezadowoleni z reakcji dyrektora, powinni Państwo zwrócić się do organu prowadzącego. Organem prowadzącym jest gmina albo właściciel lub podmiot odpowiedzialny za szkołę prywatną. Organ prowadzący odpowiada za to, by dzieci i uczniowie mieli dostęp do dobrej edukacji i czuli się bezpiecznie w szkole. Organ prowadzący ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć skargę.
 • Jeśli chcą Państwo złożyć skargę do działu obsługi skarg organu prowadzącego, potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej tego organu lub szkoły. Mogą Państwo także poprosić o pomoc personel szkoły.

Przekazanie informacji do Skolinspektionen

Jeśli w szkole istnieją poważne problemy albo organ prowadzący szkołę nie zajął się ich rozwiązaniem, mogą państw zwrócić się do Skolinspektionen [Inspekcji Szkolnej].

 • Nie badamy wszystkich otrzymanych informacji, lecz w ramach naszych zadań decydujemy, czy należy przeprowadzić kontrolę, a jeśli tak, to w jaki sposób.
 • O wszczęciu kontroli decydują nasze wcześniejsze doświadczenia związane z daną szkołą i jej organem prowadzącym oraz ewentualnie inne sygnały, które otrzymaliśmy. Mogą to być na przykład wyniki ankiety szkolnej przeprowadzonej wśród uczniów, personelu i opiekunów, nasze wcześniejsze inspekcje oraz inne dostępne statystyki dotyczące danej szkoły.
 • Aby działania prowadzone przez Skolinspektionen przynosiły korzyść jak największej liczbie uczniów, rozpatrujemy więcej spraw na poziomie szkoły, a mniej spraw związanych z indywidualnymi dziećmi/uczniami. Oznacza to, że gdy do Skolinspektionen dotrze informacja dotycząca jednego ucznia, możemy zdecydować się na zbadania sprawy na poziomie szkoły.
 • Skolinspektionen oraz Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia (BEO) badają niektóre sprawy dotyczące konkretnych uczniów. Na przykład gdy uczeń doświadczy naruszenia godności osobistej lub ma dużo nieobecności, albo gdy w szkole występują poważne braki w zakresie udzielanego wsparcia. Zanim Skolinspektionen lub BEO przystąpi do badania sprawy, dokonujemy oceny, czy kontrola państwowa jest uzasadniona. Oznacza to, że sprawdzamy, co wiemy już na temat danej szkoły i jej organu prowadzącego oraz w jaki sposób organ prowadzący postępuje w razie stwierdzenia braków.
 • Jesteśmy wdzięczni za otrzymywane od Państwa informacje, nawet jeśli nie rozpoczniemy kontroli. Państwa informacje mogą zostać wykorzystane na różne sposoby i są cenne dla naszej działalności nadzorczej, ponieważ pozwalają nam uzyskać ogólny obraz funkcjonowania danej szkoły.

Zasada powszechnego dostępu do dokumentów publicznych

Wszystkie otrzymane przez nas informacje otrzymują status dokumentów publicznych. Oznacza to, że może je przeczytać każdy. Skolinspektionen nie udostępnia danych poufnych. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych, Skolinspektionen ma także obowiązek chronić wrażliwe dane osobowe przed niedozwolonym wykorzystaniem lub dostępem.

Odpowiedzialność za dane osobowe

Skolinspektionen jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie otrzymywanych przez ten organ danych osobowych. Gdy skontaktują się Państwo z nami, w grę mogą wchodzić poniższe czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Rejestracja w naszych systemach informatycznych
 • Przekazanie innemu organowi publicznemu
 • Przetwarzanie w ramach działalności nadzorczej
 • Przechowywanie i archiwizacja

Więcej informacji na temat naszej polityki ochrony prywatności oraz Państwa praw jako osoby zarejestrowanej znajduje się na stronie: https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/

Informacje kontaktowe

Telefon: +46 (0) 8 586 080 00
E-mail: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Adres pocztowy: Box 23069, 104 35 Stockholm

Senast uppdaterad: 28 januari 2022