Till huvudinnehåll

Ägar- och ledningsprövning

Sedan 1 januari 2019 ställs särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar.

Ekonomiska förutsättningar

Bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, både vid tillståndsprövning samt att de fortlöpande är uppfyllda. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Ägar- och ledningsprövning

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet:

  • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
  • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Skolinspektionen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Läs mer

Riksdagen: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

För befintliga huvudmän

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Skolinspektionen har tillsyn över att så är fallet. Detta innebär att Skolinspektionen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Skolinspektionen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.

Skolinspektionen kan också komma att pröva om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas.

Du hittar blanketten för anmälan här: Blankett för webbanmälan

Några månader innan en fristående skola eller utbildning är tänkt att starta gör Skolinspektionen en etableringskontroll. Detta görs för att se att den verksamhet som huvudmannen har planerat för i sin ansökan går att genomföra.

För skolor som avser att starta från och med höstterminen 2019 kommer Skolinspektionen i etableringskontrollen bedöma om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

För enskild som vill ansöka om godkännande som huvudman inklusive utöka befintlig verksamhet

Tillståndsprövning

I samband med tillståndsprövning vid ansökan om godkännande som huvudman, både vid nyetablering och utökning av befintlig verksamhet, kommer Skolinspektionen att göra en prövning av erfarenhet och insikt samt en lämplighetsprövning av ägar- och ledningskretsen. Vid prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt verksamhet beaktas även i förekommande fall koncernens ekonomi.

Förskolor

Ägar- och ledningsprövningen omfattar förskola, men i den delen är det hemkommunen som både tillståndsprövar och har tillsynsansvaret.

Läs mer om detta i skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 26 kap 4 §:
Skollag (2010:800)

Hur kommunerna kommer att utöva denna prövning och tillsyn är upp till dem själva att utforma. För att få svar på eventuella frågor så hänvisar vi därför till den kommun er förskola är placerad i.

Svar på vanliga frågor om ägar- och ledningsprövning

Hur, när och varför gör vi en ägar- och ledningsprövning? Här hittar du svar på vanliga frågor om ägar- och ledningsprövning.

Frågor och svar om ägar- och ledningsprövning

Kontakta oss


Tel:
 08-586 080 00
Telefontid: Vardagar kl 12.00-15.00

Senast uppdaterad: 24 juni 2024