Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2025/26

Skolinspektionen har i 2024 års ansökningsomgång tagit emot totalt 103 ansökningar om nyetablering eller utökning av fristående grund- och gymnasieskolor. Utöver det har vi fått in 9 ansökningar för internationella skolor och 12 ansökningar om undervisning på distans.

Rapport över inkomna ansökningar 2024

Ansökningsrapport läsåret 2025/26

Ansökningar skola för skola (Excel)

Ansökningar läsåret 2025/26

Minskat intresse att starta fristående skola senaste två åren

De 103 ansökningarna är i nivå med 2023, då 94 ansökningar kom in, men är nästan en halvering jämfört med tidigare år. I synnerhet har ansökningar om nyetablering minskat jämfört med tidigare år. I årets ansökningsomgång har det inkommit 33 ansökningar om nyetablering, varav 19 ansökningar avser grundskola och 8 gymnasieskola. Tre ansökningar vardera avser start av anpassad grundskola respektive anpassad gymnasieskola. Antalet inkomna ansökningar om anpassad skola är det högsta sedan 2017.

Gällande utökning av befintlig skola har det inkommit 70 ansökningar. Majoriteten av ansökningarna avser utökning av gymnasieskola (40 ansökningar) och gymnasieskola som avviker från de nationella programmen (19 ansökningar). 10 ansökningar har inkommit som avser utökning av grundskola och en ansökan avser utökning av anpassad gymnasieskola.

diagram-ansökningsrapport-2012-2024.jpg

Koncerner dominerar bland inkomna ansökningar

Av de 103 inkomna ansökningarna kommer 71 procent från sökande med koncerntillhörighet. Koncernen Academedia AB utmärker sig genom att stå bakom mer än en fjärdedel av de inkomna ansökningarna, 25 ansökningar. Övriga koncerner står bakom 1-5 ansökningar var.

Ökat antal ansökningar om internationell skola 2024

I ansökningsomgången har nio ansökningar om internationella skolor kommit in, detta är det högsta antalet inkomna ansökningar sedan 2021. Ingen ansökan avser kommunal internationell skola. Dessa ansökningar kommer från totalt sju huvudmän, varav fyra ingår i samma koncern.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024