Till huvudinnehåll
Två kollegor som pratar bredvid en dator

Jobba hos oss

Vill du bli en del i arbetet med att förbättra skolan i Sverige?

Skolinspektionens uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar.

Vårt mål är en skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Läs mer om vår målbild

Skolinspektionens största medarbetargrupp är utredare, som oftast har en bakgrund som pedagoger, jurister eller samhällsvetare. Att besöka skolor och intervjua elever, lärare, rektorer, huvudmän och personal inom elevhälsan ingår i deras arbetsuppgifter.

Läs mer om vår organisation

Styrmedel för nöjda medarbetare

För att våra medarbetare ska känna trivsel, delaktighet, arbetsglädje och ha goda arbetsvillkor där behov och rättigheter tillgodoses arbetar vi med följande styrmedel:

För att säkra goda arbetsvillkor genomför Skolinspektionen regelbundet undersökningar utifrån medarbetarnas perspektiv. Undersökningarna speglar bland annat löneläge, chefstäthet och möjlighet till kompetensutveckling. Skolinspektionen har i flera mätningar fått mycket goda resultat.

Skolinspektionen har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet ger delaktighet och inflytande för medarbetarna i ett tidigt skede, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.

Skolinspektionens medarbetar- och chefspolicy handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka förutsättningar och förväntningar som finns och vad myndigheten kan erbjuda medarbetarna. Tanken bakom policyn är att ett gott medarbetarskap ger bättre prestationer och resultat, vilket i sin tur ger större arbetsglädje.

Din ansökan blir allmän handling

Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem.

Offentlighetsprincipen innebär att uppgifter i allmänna handlingar kan begäras ut – om det inte hindras av sekretess. Normalt sett gäller inte sekretess för uppgifter som finns i handlingar i ett rekryteringsärende. Du ska därför tänka på att inte lämna uppgifter eller handlingar som innehåller känsliga uppgifter, till exempel läkarintyg eller utdrag ur belastningsregistret.

Skolinspektionens integritetspolicy