Till huvudinnehåll

Statistik om jämställdhet 2019-2020

Här har vi samlat några av de iakttagelser som Skolinspektionen lyft fram i rapporter eller statistik som publicerats mellan hösten 2019 och våren 2020.

Flickor har sämre upplevelse av skolgången än pojkar

Under 2017-2018 besvarade 270 000 elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2 frågor om sin skolgång i Skolenkäten. Resultaten för årskurs 9 och gymnasiets år 2 visar genomgående skillnader mellan flickor och pojkar.

Generellt uppger flickor svar som tyder på att de har en mer negativ upplevelse av skolans pedagogiska och sociala miljö jämfört med pojkar. Resultatet är i linje med Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2018, där flickor generellt är mindre nöjda med sin skolgång än pojkar bland elever i högstadiet och gymnasiet.

Även bland yngre elever finns skillnader. När det gäller trygghet och studiero ger flickor generellt uttryck för en sämre upplevelse än pojkar.

Läs mer i vår rapport

Resultatrapport Skolenkäten 2017-2018

Könsrelaterad otrygghet på många skolor

Skolinspektionen har granskat det långsiktiga jämställhetsarbetet på 29 grundskolor. Granskningen visar att lärare och personal i flera delar arbetar för att skapa en trygg och jämställd skolmiljö, men att arbetet med jämställdhet sällan bedrivs proaktivt eller systematiskt. I många fall behöver rektorer utveckla sin ledning och styrning av arbetet med jämställdhet kopplat till trygghetsfrågor.

Läs mer i vår rapport

Grundskolors arbete med jämställdhet

Små skillnader mellan pojkar och flickor i bedömningen av nationella prov

I undersökningen från 2018, i vilken ett urval av delprov ingår, syns en svag tendens till att flickor generellt bedömts generösare än pojkar. Tendensen är genomgående för alla ämnen och för samtliga årskurser och kurser som ingår i undersökningen. Skillnaderna är dock väldigt små och det kan inte uteslutas att de beror på slumpmässiga variationer.

Läs mer i vår rapport

Ombedömning av nationella prov 2018

Vanligare att anmälningar rör pojkars missförhållanden än flickors

Av alla inkomna anmälningar till Skolinspektionen under 2019 handlade 53 procent om att pojkar utsatts för missförhållanden i skolan jämfört med 33 procent om att flickor utsatts för missförhållanden.

Statistik om antalet inkomna anmälningar per kön och anmälningsgrund

Anmälningar och beslut 2019

Senast uppdaterad: 5 juli 2021