Till huvudinnehåll

Åarjelsaemie (Sydsamiska)

Skuvleinspeksjovne lea staaten reereme mij barka guktie gaajhkh maanah jïh learohkh gelkieh jearsoes jïh seamma vyörtegs ööhpehtimmiem åadtjodh.

Mijjieh skuvlide vaaksjoehtibie jïh nænnoestibie magkerh frïjje skuvlh åadtjoeh aelkedh jïh vuartasjibie mejtie skuvlide laaki jïh njoelkedassi mietie dåeriedieh.

Skuvleinspeksjovnesne lea aaj Maana- jïh learohkesiebrie, MLS

Maana- jïh learohkesiebrie (MLS) maanaj jïh learohki njoelkedassh jïh reaktoe vaaksjoeminie jïh vuartesjeminie mejtie irhkelimmieh jïh mïedtelimmieh skuvlesne lij. MLS maahta aaj maaksoem krïebpesjidh maanaj jïh learohki gaavhtan gïeh leah irhkelimmieh jïh mïedtelimmiem skuvlesne veerehtovveme.

Nåake Skuvlesne

Daesnie bïevnese dutnjan gååvnesieh gie dååjrehtalla mejtie dåeriesmoerh skuvlesne lij jallh maana jallh learohke båajtoeh jallh nåakelaakan gïetedalla.

Aarhskuvline jallh skuvline aalasidh

 • Jis leah dåeriesmoerh aarhskuvlesne/skuvlesne galkh lohkehtæjjine, rektovrine jallh jeatjah barkijinie skuvlesne allasidh. Rektovren dïedte lea maanah/ learohkh dåarjoem åadtjodh mah dah daarpesjieh. Rektovre lea aaj lohkehtæjja jïh barkiji åejvie aarhskuvlesne/

Soptsesth skuvleåejvine laejhtemeöörneginie

 • Jis leah ovsïemes guktie rektovre lea laavenjassem gïehtelamme galka åejvieålmine soptestalledh. Åejvieålman lea tjïelte jallh dïhte gie aajhtere jallh dïedtem åtna dennie frïjjeskuvline. Åejvieålman dïedte lea guktie maanah jïh learohkh hijven lohkehtimmiem åadtjoeh jïh jearsoesvoetem skuvlesne dobtoeh. Åejvieålma galka dåastodh jïh laejhtemeöörnegem goerehtidh.
 • Jis sïjhth laejhtemem åejvieålman laejhtemekööregaasse vedtedh, maahta bïevnesem ohtsedidh skuvlen viermiesæjrosne jallh åejvieålman viermiesæjrosne. Maahtah aaj viehkiem skuvleste gijhtedh.

Skuvleinspeksjovnese laavenjassh vedtedh

Jis lea ïskeres dåeriesmoerh skuvlesne jïh ij skuvleåejvie daejtie dåeriesmoerh loevesjh maahtah skuvleinspeksjovnese bïeljelidh.

 • Ibie mijjieh gaajhkh laavenjasside gïetedallh maam mijjieh åadtjoejibie, mohte mijjieh vuartasjibie, destie mijjen barkoste jis galkijibie goerehtidh jïh guktie galkijibie dejnie barkedh.
 • Dïhte mij eajnahtovva jis mijjieh galkijibie laavenjassem goerehtidh lea mijjen aarebe dååjremem skuvlen jïh åejvieålman bïjre jïh jeatjah aamhtesh maam mijjieh libie åådtjeme. Dïhte maahta årrodh maam skuvle enkæætesne lea learohkigujmie, barkijinie jïh åeliealmetjinie tjaalasovveme, mijjen aarebistie goerehtallemen skuvlen bïjre jïh jeatjah staatestihke skuvlen bïjre.
 • Guktie gaajhkh learohkh skuvlesne gelkieh viehkiem åadtjodh skuvleinspeksjovneste mijjieh gellie aamhtesh skuvlesne goerehtibie jïh vaenebe aamhtesh mah leah barre learohki bïjre. Dïhte sæjhta jiehtedh jis aamhtsem skuvleinspeksjovnese båata mij lea learohken bïjre dle skuvleinspeksjovne maahta dam aamhtsen skuvledaltesisnie gïetedalledh.
 • Skuvleinspeksjovne jïh Maana- jïh learohkesibrie (MLS) naaken learohkeaamhtesh goerehtalla. Jis learohke skuvlesne mïetehtalla jallh learohkh jïjnjem gaatoe, jallh jeatjah ïskeres dåemiediemmie skuvlesne jis learohke dåarjoem daarpesje. Åvtele skuvleinspeksjovne jallh MLS goerehtallemem aalka dellie vihtesjibie jis staate daarpesje dam vaaksjodh. Dïhte sæjhta jiehtedh mijjieh vuartasjibie maam mijjieh skuvlen jïh åejvieålman bïjre aarebistie daejriejibie jïh guktie åejvieålma dåeriesmoeride gïehtele.
 • Læjhkan ibie mijjieh laejhtemem goerehtallh libie gæjhteles dov bïevnesi bïjre maam mijjide vadteme. Dov bïevnesh maehtiejibie ovmessie vuekine nuhtjedh jïh lea daerpies mijjen goerehtallemisnie skuvli bïjre.

Byjjesprinsihpe

Gaajhkh laavenjassh mah mijjide seedtesåvva gaajhkesh dovnesh åadtjoeh dam vuartasjidh. Ij Skuvleinspeksjovne laavenjassh vedtieh mah leah tjeakoes bïevnesh. Skuvleinspeksjovne galka aaj persovnebïevnesh vaarjelidh guktie eah gïeh ovnohkens almetjh bïevnesidie åadtjoeh lohkedh jïh nuhtjedh maam daatavaarjelimmienjoelkedassine mietie tjåådtje.


Persovnelaavenjassedïedte

Skuvleinspeksjovne galka persovnebïevnesidie vaarjelidh jïh geehtedh mah reeremem gïetedalla. Gosse mijjem gaskesadtedh dellie dejtie persovnebïevnesidie vuartasjibie.

 • Mijjem it-systeemesne registreereme.
 • Mubpie reeremasse bievnedh.
 • Reeremen sisnie gïetedalledh
 • Voebnesjidh jïh arkiveeredh.

Jienebh bïevnesh mijjen integriteetepolicy jïh dov reaktoe goh registreereme, vuartesjh https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/

Gaskesadtedh

Telefovne: +46 (0) 8 586 080 00
E-påaste: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Påaste: Box 23069, 104 35 Stockholm
Guessiesijjie: Skolinspektionen, Sveavägen 159, Stockholm

 

Senast uppdaterad: 7 september 2020