Till huvudinnehåll
Lågstadieelever leker på golvet med pussel

Jämställdhet i skola och utbildning

Skolinspektionen arbetar för att bidra till en jämställd utbildning i svensk skola. I vårt arbete utgår vi från att alla flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Skolinspektionens fem delmål i arbetet med jämställdställdhet inom skola och utbildning:

 • Minska skillnaderna mellan flickor och pojkar i val av studier och arbete
 • Stärka skolans värdegrundsarbete
 • Öka pojkars kunskapsresultat
 • Minska den könsrelaterade ohälsan
 • Stärka skolornas arbete med jämställdhetsanalyser

Vår målbild

Vårt arbete för en jämställd skola finns även formulerad i myndighetens målbild:

En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö.

Skolinspektionen arbetar för att det övergripande målet förverkligas utifrån ett barn- och elevperspektiv som bygger på allas lika värde och jämställdhet mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män genom följande delmål:

 1. Vår inspektion påverkar och stärker kvaliteten i svensk skola.
 2. Vi markerar tydligt vad som ska finnas i skolor och verksamheter och ställer krav på nödvändiga förbättringar.
 3. Vi värnar flickors och pojkars samt kvinnors och mäns lika rättigheter när skolan och verksamheter brister.
 4. Vi stimulerar skolor till att utvecklas och följer upp att förbättringar genomförts.

Delmålen återspeglar det vi bedömer ger den bästa effekten på skolans resultat och enskilda barns och elevers förutsättningar och utveckling. Det är naturligt att samma målsättning även gäller för jämställdhetsarbetet.

Vårt arbete genomsyrar flera av myndighetens verksamhetsområden

Exempel:

 • I vår tematiska kvalitetsgranskning tittar vi på jämställdhetsaspekter när vi samlar in och analyserar resultaten och redogör sedan för dem i de övergripande rapporterna.
 • I vår regelbundna tillsyn har vi utvecklat våra metoder och arbetssätt för att bättre kunna uppmärksamma skolornas arbete med jämställdhetsfrågor.
 • I vår tillsyn utifrån individärenden arbetar vi bland annat med råd och vägledning kopplat till jämställdhetsintegrering och kränkande behandling. Vi arbetar även med en översyn av ärenden som berör subtila och nätrelaterade kränkningar där flickor ofta är förekommande.
 • Inom vår enhet för tillståndsprövning granskar vi att de som ansöker om att starta en fristående skola även kommer att beakta ett antal jämställdhetsaspekter för sin verksamhet. Det görs i samband med att huvudmännen lämnar in ansökan om att starta eller utöka sin verksamhet. Syftet är dels att markera huvudmannens ansvar för viktiga delar för en jämställd utbildning, dels att hämta in information kring hur skolverksamheterna planerar att arbeta med jämställdhet.
 • Inom vår analys- och statistikavdelning arbetar vi för att säkra att våra metoder, underlag, utvärderingar och analyser är relevanta och har ett integrerat jämställdhetsperspektiv.

Skolinspektionens samlade statistik

Under vår samlade statistik hittar du exempel på iakttagelser som Skolinspektionen har gjort inom området.

Statistik om jämställd utbildning

Skolinspektionens rapporter som särskilt lyfter jämställdhet i förskola och skola

 • Förskolans arbete med jämställdhet (2017)
 • Sex- och samlevnadsundervisning (2018)
 • Grundskolors arbete med jämställdhet kopplat till trygg skola (2020)
Senast uppdaterad: 17 juni 2022