Till huvudinnehåll

Allmänt om prövningen

Vem har bevisbördan vid en utredning?

Vid en utredning är det alltid viktigt att ha klarhet i vem som har bevisbördan, det vill säga vem som ska visa eller styrka de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Vid ägar- och ledningsprövningen skiljer sig bevisbördan åt beroende på om kommunen ska göra en tillståndsprövning eller en tillsyn.

I tillståndsprövningen är det den sökande som ska visa att ägar- och ledningskretsen har insikt och är lämplig att bedriva skolverksamhet. Kan den sökande inte påvisa sin insikt och sin lämplighet kan kommunen inte godkänna huvudmannens ansökan.

I tillsyn är det omvända förhållanden. Kommunens utredning måste visa på att huvudmannen saknar insikt och/eller är olämplig att bedriva skolverksamhet för att kunna ingripa mot huvudmannen.

Vilka befogenheter har kommunen vid en ägar- och ledningsprövning?

Vid en utredning uppkommer emellanåt frågan om kommunen verkligen har rätten att begära in en handling eller på annat sätt kräva information i en specifik fråga från en enskild huvudman. Kommunens befogenheter vid tillsyn regleras i skollagen. En tillsynsmyndighet har enligt skollagen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används för verksamheten. En tillsyn kan ske både anmäld och oanmäld.

Den som står under tillsyn har enligt skollagen uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten innebär att huvudmannen ska lämna de upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna göra sin utredning. Det är tillsynsmyndigheten som avgör vilka uppgifter som behövs. Om huvudmannen inte lämnar de uppgifter som tillsynsmyndigheten anser sig behöva kan huvudmannen föreläggas att fullfölja sin uppgiftsskyldighet.

Vid tillståndsprövning och tillsyn har kommunen också en utredningsskyldighet enligt förvaltningslagen. Kommunen ska se till att ärendet blir utrett i den omfattning som krävs. Den som ansöker om ett godkännande att bedriva fristående förskola eller fristående fritidshem ska enligt förvaltningslagen medverka till utredningen så långt som möjligt. Det innebär att den som ansöker lämnar tillräcklig information för att kommunen ska kunna behandla ansökan. En kommun kan även inhämta uppgifter från vissa myndigheter om enskilda personer och organisationer vid tillsyn och tillståndsprövning. Exempelvis utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten och uppgifter från Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens register.

När ska en ägar- och ledningsprövning göras?

Kommunen ska göra en prövning av ägar- och ledningskretsen vid ansökan om god-kännande som huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem. En ägar- och ledningsprövning kan också göras vid tillsyn av fristående förskola och fristående fritidshem, men här är det kommunen själv som bestämmer när en sådan prövning ska initieras. I skollagen står det att tillsynsmyndigheten fortlöpande ska granska att kraven för godkännandet uppfylls. Det anges däremot inte med vilket intervall som kommunen ska utföra ägar- och ledningsprövning vid tillsyn. Kommunen kan därmed själv avgöra hur ofta de ska utföra en ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av enskilda huvudmän.

Skyldighet att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen

Enskilda huvudmän är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen inom en månad till kommunen. Förändringen kan bero på att styrelsen ändrats i samband med årsstämma/årsmöte, att en person lämnat sin styrelsepost och att någon ny röstats in. En förändring som ska anmälas är även om ett bolag får ny ägare, alternativt om en person med bestämmande inflytande tillkommer eller avgår. Skyldigheten för huvudmannen att anmäla ändringar inom ägar- och ledningskretsen omfattar förändringar gällande samtliga styrelse- och ledningspersoner. Det räcker alltså inte att anmäla förändringar enbart avseende exempelvis ny ordförande eller en förskolechef med bestämmande inflytande i verksamheten, utan även övriga förändringar i ägar- och ledningskretsen måste anmälas, exempelvis nya suppleanter och ledamöter.

Läs mer på sidan om vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen?

Vad behöver kommunen göra när det sker förändringar i ägar- och ledningskretsen?

Det finns inte något krav i skollagen på att en ägar- och ledningsprövning måste göras varje gång det sker förändringar i personkretsen. Kommunen får därmed besluta om hur anmälningar om förändringar i personkretsen ska hanteras, om någon typ av utredning ska initieras och i så fall hur omfattande den bör vara. Eventuellt kan också ett tillsynsärende startas med anledning av anmälan för att kontrollera ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023