Till huvudinnehåll

Vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen?

Fastställa ägar- och ledningskretsen

Innan utredningen inleds behöver kommunen börja med att identifiera vilka personer som ska ingå i prövningen. Det görs genom att fastställa ägar- och ledningskretsen. Vilka som ingår i ägar- och ledningskretsen är beroende av vilken organisationsform verksamheten bedrivs i. I fråga om juridisk person ska lämplighets och insiktsprövningen sammantaget avse:

  1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
  2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
  3.  bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Se vidare rubrik ”ägare med väsentligt inflytande”.

Om huvudmannen vid ägar- och ledningsprövningen uppger att en person tillhör personkretsen som inte uppenbart är en styrelse- eller ledningsperson behöver kommunen utreda om personen ska omfattas av prövningen eller inte. Kommunen kan även komma fram till att det finns en eller flera personer som uppenbart bör ingå i kretsen men som saknas i huvudmannens uppräkning. Föreningar och stiftelser har inga ägare varför prövningen där som utgångspunkt kommer att omfatta styrelsen.

Fastställa kretsen hos olika associationsformer

För att ta reda på vilka personer som kan tänkas ingå i ägar- och ledningskretsen kan kommunen begära in handlingar från huvudmannen. Vilka handlingar som kan begäras in i utredningen beror på i vilken organisationsform verksamheten bedrivs. Registerutdragen som huvudmannen sänder in bör vara aktuella och maximalt tre månader gamla. Nedan anges vilken typ av dokument som i normalfallet kan samlas in vid en prövning:

Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsordning för bolaget. Bolagets bolagsordning innehåller bland annat uppgifter om antalet aktier, styrelseledamöter samt andra regler bolaget ska förhålla sig till.
Aktiebok som visar vem/vilka som äger aktier i bolaget. Aktieboken innehåller uppgifter om aktier och aktieägare. I aktieboken framgår namn och personnummer på fysiska ägare samt bolagsnamn och organisationsnummer på juridisk person. Ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet anses som huvudregel ha ett väsentligt inflytande i ett aktiebolag. Om bolaget ägs av en eller flera juridiska personer bör aktiebok och registreringsbevis för samtliga ägarbolag granskas.

Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet framgår att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan/tillståndet avser samt vem/vilka bolagsmän som äger handelsbolaget/kommanditbolaget. Det ska framgå namn och personnummer på ägarna. Om handelsbolaget ägs av en juridisk person granskas även bolagsavtal för denne och registreringsbevis. Samtliga bolags-män ska prövas då bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att huvudmannen är godkänd för F-skatt. Den som driver enskild näringsverksamhet har ett personligt ansvar för företagets alla förpliktelser. Det innebär att det är den fysiska personen som ska prövas.
Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar.

Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar.

Ideell förening: Föreningens stadgar, senaste årsstämmoprotokoll och protokoll från senaste konstituerande styrelsemöte. Av stadgarna framgår föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fatt-tas samt uppgift om vem som tecknar firman. Om den ideella föreningen är registrerad hos Bolagsverket, kan registreringsbevis från Bolagsverket begäras in.

Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna framgår trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.

Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet framgår vem som ska förvalta stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen.

Personer med bestämmande inflytande

Personer med ett bestämmande inflytande ska ingå i ägar- och ledningsprövningen. Det omfattar den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Det ska vara fråga om en ledande funktion på motsvarande nivå som en vd, exempelvis en förvaltare.

En extern firmatecknare anses som regel vara en person med bestämmande inflytande. En annan bedömning kan behöva göras om rätten att teckna firman eller omfattningen av en fullmakt är begränsad.

Bulvanförhållande

Vid ägar- och ledningsprövningen kan det framkomma uppgifter som tyder på bulvanförhållanden i verksamheten. Ett bulvanförhållande innebär att någon (bulvanen) utåt framstår som ägare/ledningsperson av viss verksamhet men i verkligheten är det någon annan som styr. Om ett bulvanförhållande konstateras ska även den/de verkliga företrädarna räknas in i ägar- och ledningskretsen som en person/personer med bestämmande inflytande.

Anställda ingår generellt inte i ägar- och ledningskretsen

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis rektor, skolchef eller ekonomichef, ingår som regel inte i ägar- och ledningskretsen om det inte finns andra omständigheter som visar detta. En rektor, skolchef eller ekonomichef anses inte heller ha ett bestämmande inflytande endast genom sin yrkesroll. Däremot kan en skolchef, liksom en rektor, på annat sätt anses ha ett bestämmande inflytande och därigenom ingå i ägar- och ledningskretsen. En rektor kan exempelvis även vara ledamot i en styrelse eller särskild firmatecknare.

Om en rektor ingår i ägar- och ledningskretsen ska det framgå av en fullmakt, delegationsordning eller liknande som visar att ett sådant inflytande finns.

Ägare med väsentligt inflytande

Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentlig inflytande över verksamheten ingår i den krets som omfattas av prövningen. Som huvudregel avses här de ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet. Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person, ska prövningen kunna omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt genom andra juridiska personer.

Ett direkt ägande innebär att ett bolag äger aktier i ett annat bolag. Ett indirekt ägande innebär å andra sidan att ett bolag (A) äger aktier i ett annat bolag (B) som i sin tur äger aktier i ett tredje bolag (C). Skulle bolag C driva skola kan därför även ägare, och ledningspersoner, i bolag A vara föremål för en ägar- och ledningsprövning, ifall de kan anses ha ett väsentligt inflytande över bolag C.

Eftersom ägande kan struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur ägarförhållandena ser ut kan alltså påverka vilket inflytande en delägare har över verksamheten. Det är dock viktigt att göra denna avgränsning, om alla ägare skulle prövas skulle exempelvis alla som till exempel äger aktier i ett börsbolag kunna bli föremål för prövning, vilket inte är avsikten.

Om ägaren är en juridisk person

Om en ägare som bedöms ha ett väsentligt inflytande är en juridisk person som exempelvis ett bolag, ska prövningen kunna omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt.

Samtliga personer behöver redovisas vid prövningen

För att kommunen ska kunna bedöma vem eller vilka som ingår i ägar- och ledningskretsen behöver huvudmannen redovisa samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten samt inkomma med uppgifter som styrker sådana ägarförhållanden. Om bolaget ägs av flera juridiska personer och dessa äger mer än 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet i bolaget granskas registeruppgifter även för dessa ägarbolag.

Utländska medborgare i ägar- och ledningskretsen

I ägar- och ledningskretsen kan det finnas personer som är utländska medborgare bosatta utanför Sverige eller olika juridiska personer med säte i ett annat land. De uppgifter som hämtas från svenska myndigheter behöver då kompletteras med uppgifter från myndigheter i det land den juridiska personen har sitt säte respektive de länder i vilka de fysiska personerna är bosatta i. Vilka uppgifter som kan begäras in kan skifta från ärende till ärende och från land till land. Eftersom en kommun ofta saknar befogenhet att begära ut uppgifter om utländska medborgare eller bolag från myndigheter i andra länder är det huvudmannens uppgift att skicka in de handlingar som kommunen behöver för att kunna göra sin utredning.

Personbevis

1. Kopia på identitetshandling.

Belastningsregister

2. Registerutdrag ur brott- och straffregistret från utlandsmyndighet motsvarande Polismyndigheten. Utdraget behöver endast innefatta brott som lett till annan påföljd än böter. Utdraget bör inte vara mer än tre månader gammalt.

Skuldfrihetsintyg

3. Skuldfrihetsintyg från utlandsmyndighet motsvarande Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Utdraget bör inte vara mer än tre månader gammalt.

Beslut från tillsynsmyndighet

4. Eventuella beslut från utländsk tillsynsmyndighet som innehåller någon form av sanktion till exempel från landets motsvarighet till Skolinspektionen.

Skuldfrihetsintyg
Skuldfrihetsintyg från utlandsmyndighet motsvarande Kronofogdemyndigheten och Skatteverket avseende ovanstående bolag. Utdraget bör inte vara mer än tre månader gammalt.

Beslut från tillsynsmyndighet
Eventuella beslut från utländsk tillsynsmyndighet som innehåller någon form av sanktion till exempel från landets motsvarighet till Skolinspektionen avseende ovanstående bolag.

Årsredovisning
Den senaste upprättade årsredovisningen.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023