Till huvudinnehåll

Starta eller utöka fristående skola

Ansökan för att starta eller utöka en fristående skola med start höstterminen 2025 är stängd.

Ansökan

Ansök om att starta eller utöka fristående skola i Mina sidor.

Mina sidor är en e-tjänst för dig som vill starta eller utöka en skola. Här finns även e-tjänster för andra ansökningar och anmälningar som gäller fristående och kommunala skolor.

Ansökan om godkännande som huvudman skickas in via Skolinspektionens e-tjänst Mina sidor senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Vem kan ansöka?

Av skollagen framgår att enskilda kan ansöka om tillstånd. Med enskilda avses juridiska personer så som aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Även fysiska personer kan ansöka.

Du som ansöker behöver ha full rättskapacitet. Om du är en juridisk person behöver du vara registrerad hos registeransvarig myndighet för att ansökan ska kunna godkännas. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas i ansökan. Observera att det är viktigt att skicka med alla uppgifter annars kan ansökan avvisas.

Vem kan skriva under?

För juridiska personer ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Om annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas.

Om du inte är en juridisk person kan du skriva under själv.

Avgifter nyetablering och utökning

Skolinspektionen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolan. När du lämnat in ansökan skickas ett mejl med instruktioner för inbetalning. Avgiften måste betalas i samband med ansökan för att ärendet ska prövas.

Nyetablering av fristående skola 75 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet  65 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet med avvikelse från de nationella programmen

20 000 kronor

Om du gör ansökningar för fler skolenheter samtidigt ska du göra en inbetalning per ansökan. 

Om du gör fler ansökningar för samma skolenhet ska endast en avgift betalas. Exempelvis om du ansöker om att starta en skolenhet (75 000 kr) och samtidigt ansöker om avvikelse inom de nationella programmen (20 000 kr) ska du betala en avgift på 75 000 kr och inte 95 000 kr.

Kompletteringar

Du som ansöker ansvarar för att komma in med en fullständig ansökan till Skolinspektionen. Att ansökan är fullständig är nödvändigt för att Skolinspektionen ska kunna bedöma att ni har förutsättningar som huvudman för sökt verksamhet. Om något saknas eller är oklart kan Skolinspektionen ge tillfälle till komplettering. Tillfälle till komplettering kan dock inte alltid påräknas. Det är därför viktigt att redogöra för samtliga uppgifter och bifoga de handlingar som efterfrågas i ansökningsformuläret.

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Mer information om ansökningsförfarandet och prövningen finns under frågor och svar.

Beslut

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta beslut innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbildningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet. Det innebär att utbildning som godkänns under 2024 måste starta senast vid början av läsåret 2026/27.

Ett godkännande som huvudman avser viss utbildning vid viss skolenhet.

Innan utbildningen får starta genomför Skolinspektionen en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten och att huvudmannen har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med godkännande. Syftet är att se om det finns förutsättningar för att ge elever en god utbildning i en trygg miljö. Kontroll görs bland annat av det är den huvudman som beviljats tillstånd som genomför utbildningen, att det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning, elevhälsa, skolbibliotek, att rektor  och behöriga lärare anställts mm. Skolinspektionen följer också upp att samråd har skett med den kommun där utbildningen ska bedrivas och att huvudmannen har säkerställt att det finns tillgång till APL-platser. Mer information om vad som kontrolleras vid etableringskontrollen finns här.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024