Till huvudinnehåll

Nya bestämmelser om återkallelse av tillstånd

Den 1 juli 2022 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen om återkallande av godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet.

Enligt en ny bestämmelse i 26 kap. 14 b § skollagen ska Skolinspektionen återkalla ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet som myndigheten har meddelat, om:

  1. utbildningen inte har startat senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet, eller
  2. utbildningen i annat fall inte har bedrivits under en sammanhängande tid av två år.

Om det endast är en del av utbildningen vid en viss skolenhet som inte har startat eller inte längre bedrivs, får återkallelsen avse denna del av utbildningen. Del av utbildningen kan vara vissa årskurser inom grundskola eller anpassad grundskola exempelvis lågstadiet eller inom gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan ett visst nationellt program som omfattas av godkännandet.

Om det finns särskilda skäl får Skolinspektionen avstå från att återkalla godkännandet. Riksdagen har beslutat att regeringen ska förtydliga vad som ska vara särskilda skäl för att undantas från den så kallade tvåårsregeln.

Detta gäller för beslut som fattats innan 1 juli 2022

Enligt övergångsbestämmelserna p. 2 ska Skolinspektionen också återkalla godkännanden eller beslut som har meddelats innan 1 juli 2022 om utbildningen eller verksamheten inte har startat senast två år efter det att lagen har trätt i kraft eller utbildningen eller verksamheten i annat fall inte har bedrivits under denna period. Ett sådant återkallande av ett äldre beslut kan alltså ske först från och med den 1 juli 2024.

Om huvudmannen startat eller återupptagit verksamheten efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna men därefter gjort ett uppehåll och inte bedrivit verksamheten under en sammanhängande tid av två år ska Skolinspektionen, enligt samma övergångsbestämmelse, återkalla tillståndet.

Om det endast är en del av utbildningen vid en viss skolenhet som omfattas av ett godkännande och som inte har startat eller inte längre bedrivs, får återkallelsen av godkännandet avse denna del av utbildningen. Del av utbildningen kan vara vissa årskurser inom grundskola eller anpassad grundskola eller inom gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan ett visst program och inriktning som omfattas av godkännandet.

Om det finns särskilda skäl får Skolinspektionen avstå från att återkalla godkännandet eller beslutet. Ett beslut om återkallelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Godkännanden som beviljats 2017 eller tidigare

Den som har fått ett tillstånd beviljat 2017 eller tidigare har två år på sig, från den 1 juli 2022, att starta verksamheten/utbildningen. Den som inte startat verksamheten senast vid terminsstart hösten 2024 kommer att få tillståndet återkallat.

Godkännanden som beviljats från och med år 2018

För den enskilde som blivit godkänd som huvudman inom skolväsendet år 2018 eller senare finns förtydligande villkor i beslutet. Det innebär att om utbildningen inte har startat senast vid den tidpunkt som anges i beslutet förfaller godkännandet. Att godkännandet förfaller innebär att huvudmannen därefter inte får starta denna utbildning.

  • Tillstånd beviljade 2018 och 2019 har redan förfallit,
  • Tillstånd beviljade 2020 förfaller om verksamheten/utbildningen inte startar senast vid terminsstart hösten 2022,
  • Tillstånd beviljade 2021 förfaller om verksamheten/utbildningen inte startar senast vid terminsstart hösten 2023.
Senast uppdaterad: 20 juni 2022