Till huvudinnehåll
En elev som funderar på lektionen medan klasskamraterna blir hjälpa av läraren

Särskilt stöd

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Elever som riskerar att inte nå målen ska få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Här har vi samlat våra senaste granskningar som vi publicerat om särskilt stöd.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolinspektionen har sammanställt myndighetens erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd över flera år i de obligatoriska skolformerna och i fritidshemmet. Sammanställningen visar att elever inte får det stöd de har rätt till. Ofta handlar det om att stöd inte utreds trots att lärare bedömer att extra anpassningar inte räcker till samt att man på flera skolor har begränsad tillgång till elevhälsan. 

En granskning av skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd i de obligatoriska skolformerna och i fritidshemmet (2024)

Elevens hela dag som utgångspunkt för stöd: Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i skola och fritidshem (2024)

Delredovisning av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen har i uppdrag från regeringen att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser (U2018/03700/S (delvis) och U2018/03704/S, Utbildningsdepartementet).

Delredovisning 1 av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (2020)

Delredovisning 2 av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (2022)

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

Den 1 juli 2019 infördes en garanti för tidiga stödinsatser, vars syfte är att stärka elevers kunskaper i svenska och matematik. Garantin syftar till att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande och att stöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt, det vill säga rätt stöd i rätt tid.

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklasser (2020)

Läs mer om särskilt stöd och extra anpassningar (Skolverket)

På Skolverkets webbplats hittar du mer information om skollagens regler kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram samt hur du kan organisera arbetet utifrån de allmänna råden.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket)

Fler rapporter om särskilt stöd

Letar du efter äldre rapporter inom samma ämnesområde? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör särskilt stöd.

Rapporter om särskilt stöd

Senast uppdaterad: 19 juni 2024