Till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen är den gemensamma lag i Europa om behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Skolinspektionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Skolinspektionen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som inspektionen bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlas personuppgifter i samband med Skolinspektionens ärendehantering, tillståndsprövning, kvalitetsgranskning, tillsyn och regelbunden tillsyn. Behandlingen är nödvändig som ett led i Skolinspektionens myndighetsutövning.

När uppgifter skickas in till myndigheten kan följande personuppgiftsbehandlingar bli aktuella:

  • Registrering i våra it-system
  • Vidareförmedlande till annan myndighet om det bedöms nödvändigt och lämpligt
  • Hantering inom tillsynsverksamhet
  • Bevarande och arkivering

Skolinspektionen behandlar även personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till myndigheten. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i vår myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi behandlar också personuppgifter vid hantering av frågor avseende administration av kurser och prenumerationer. Den rättsliga grunden är att följa det avtal som ingåtts vid beställningen.

Offentlighetsprincipen

Skolinspektionen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

E-post innehåller nästan alltid personuppgifter. Det betyder att dataskyddsförordningen gäller för e-post, precis som för all annan personuppgiftsbehandling.

Dina rättigheter som registrerad

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att den enskilde har rätt att begära rättelse, radering till sina personuppgifter. Den enskilde har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Rätt att begära information

Vill du veta om Skolinspektionen behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära ut information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade. Observera att Skolinspektionen enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Dataskyddsombud

Christian Bjelke
christian.bjelke@skolinspektionen.se
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress
Sveavägen 159

Telefonnummer: 08-586 083 53

Senast uppdaterad: 27 maj 2021