Till huvudinnehåll
Många högstadiebarn på en skoltrappa

Jämställdhet

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis flickors och pojkars upplevelser av skolan. Här kan du ta del av våra senaste rapporter och senast publicerad statistik när det gäller jämställdhet och skillnader mellan pojkar och flickor i skolan.

Undervisningens kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen

Skolinspektionen har granskat undervisningens kvalitet i 30 gymnasieskolor avseende yrkesämnena skogsmaskiner respektive bageri- och konditorkunskap. Granskningen visar bland annat att frågor som rör jämställdhet ges ett begränsat utrymme i undervisningen i de granskade yrkesämnena.

Undervisningens kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen (2024)

Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val

Skolinspektionen har granskat hur lärare arbetar med att motverka könsstereotypa föreställningar om ämnen, intressen och framtida studie- och yrkesval. Granskningen omfattar årskurs 4-6 i 30 skolor. Resultatet visar att skolorna behöver göra mer för att motverka att elevernas framtidsval begränsas av könsstereotypa föreställningar. 

Lärares arbete med att tidigt motverka könsbundna val (2024)

Grundskolor i kommuner med låg utbildningsnivå

Skolinspektionen har granskat hur skolor i kommuner med en låg utbildningsnivå arbetar för att stärka elevernas tillit till den egna förmågan och ge dem möjlighet till utveckling. Granskningen visar att det ofta saknas ett skolgemensamt arbete för att motverka att elevernas framtidsval begränsas av föreställningar kopplat till kön, social eller kulturell bakgrund.

Grundskolor i kommuner med låg utbildningsnivå (2023)

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter

Skolinspektionen har granskat tillgängligheten i lärmiljön för elever med neuropsykiatriska svårigheter i 30 skolor i årskurs 7-9. Bakgrunden är bland annat att det finns en risk att kön avgör vilket stöd elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får. Granskningen visar att det är vanligt att medvetenhet om hur neuropsykiatriska svårigheter kan yttra sig för flickor och pojkar saknas helt eller endast finns hos delar av personalen.

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter (2023)

Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen

Skolinspektionen har granskat hur 30 skolor arbetar med ämnesrelaterade frågor som berör skolans värdegrund i ämnena samhällskunskap och biologi i årskurs 8 och 9. Granskningen visar bland annat att könsrelaterade utmaningar i samtal om kontroversiella frågor inte bemöts av undervisande lärare.

Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen (2022)

Grundskolors arbete med jämställdhet

Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Granskningen visar att lärare och personal i flera delar arbetar för att skapa en trygg och jämställd skolmiljö, men att arbetet med jämställdhet sällan bedrivs proaktivt eller systematiskt.

Grundskolors arbete med jämställdhet (2020)

Statistik om jämställdhet 2023-2024

Här har vi samlat några av de iakttagelser som Skolinspektionen lyft fram i rapporter och statistik när det gäller könsskillnader som publicerats mellan hösten 2023 och våren 2024.

Statistik om jämställdhet 2023-2024

Inspektionspodden om jämställdhet i skolan

Hur kan skolan öka jämställdheten och normmedvetenheten? ”Grabbiga pojkar” och ”duktiga flickor”, där färre pojkar når målen och fler flickor mår dåligt i skolan. Varför är det så?

Jämställdhet i skolan

Aktivt jämställdhetsarbete i skolan (Skolverket)

Skolans arbete för jämställdhet omfattar bland annat elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och respektera människors lika värde. Läs mer om det arbetet på Skolverkets webbplats.

Aktivt jämställdhetsarbete i skolan (Skolverket)

Vad säger skollagen om jämställdhet? (Jämställdhetsmyndigheten)

I skollagen står det bland annat att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. På Jämställdhetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om jämställdhet och vad skollagen säger om jämställdhet.

Skollagen om jämställdhet (Jämställdhetsmyndigheten)

Fler rapporter om jämställdhet

Letar du efter äldre rapporter inom samma ämnesområde? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör jämställdhet och könsskillnader i skolan.

Rapporter om jämställdhet

Senast uppdaterad: 25 juni 2024