Till huvudinnehåll

Statistik om jämställdhet 2020-2021

Här har vi samlat några av de iakttagelser som Skolinspektionen lyft fram i rapporter eller statistik som publicerats mellan hösten 2020 och våren 2021.

Högre skolfrånvaro bland flickor vid
särskilda ungdomshem (SiS)

Skolinspektionen har under perioden maj till december 2020 granskat utbildningens kvalitet och kontinuitet vid de skolor som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. En av de iakttagelser som gjordes är att flickors skolfrånvaro är dubbelt så hög som pojkars. 

Läs mer i vår rapport

Skola inom statlig tvångsvård

Vanligare att anmälningar rör pojkars missförhållanden än flickors

Bland de ärenden som inkommer till Skolinspektionen och BEO är det vanligast att anmälningarna rör missförhållanden för pojkar. Av det totala antalet anmälningar som inkom under 2020 avsåg 52 procent pojkar och 32 procent flickor.

De största skillnaderna mellan flickor och pojkar återfinns när det gäller anmälningar om bristande särskilt stöd. Mer än dubbelt så många anmälningar om brister i särskilt stöd under 2020 gällde pojkar jämfört med flickor.

Statistik om antalet inkomna anmälningar per kön och anmälningsgrund

Anmälningar och beslut 2020

Fler pojkar än flickor upplever stöd från lärarna vid distansundervisning på gymnasiet

Skolinspektionen har under våren 2021 genomfört en distansinspektion av fjärr- och distansundervisningen på drygt 100 gymnasieskolor. Totalt intervjuades 119 rektorer och 407 elever. Intervjuerna avslutades med att eleverna fick besvara ett antal enkätfrågor via en webblänk.

Av elevernas enkätsvar framgår att pojkar oftare än flickor upplever att läraren ser när de behöver hjälp vid undervisning på distans. Knappt en tredjedel av pojkarna jämfört med en dryg femtedel av flickorna uppger att lärarna alltid uppmärksammar deras behov. Av enkätsvaren framgår också att flickor i högre grad än pojkar svarar att deras mående försämrats till följd av undervisningen på distans.

Senast uppdaterad: 5 juli 2021