Till huvudinnehåll
En lärare går i ett klassrum fullt med barn

Normer och värden

Vi har genomfört ett antal granskningar och seminarier inom demokrati- och värdegrundsområdet genom åren. Här har vi samlat en del av materialet inom området.

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar

Skolinspektionen har granskat hur skolor inkluderar nätet i det främjande och förebyggande arbetet för att skapa en trygg miljö för eleverna. Granskningen visar att drygt hälften av de 30 skolorna bedöms arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en trygg miljö för eleverna i den digitala världen. Men resten av skolorna behöver utveckla arbetet.

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar (2023)

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Vi har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling (2023)

Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen

Skolans uppdrag är att ge elever de kunskaper och värden de behöver för ett aktivt och demokratiskt medborgarskap. Skollagen slår fast att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.

Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen (2022)

Grundskolors arbete med jämställdhet

Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever, oberoende av könstillhörighet.

Grundskolors arbete med jämställdhet (2020)

Sex- och samlevnads­undervisning

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet.

Sex- och samlevnads­undervisning (2018)

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna.

Förskolors värdegrundsarbete (2018)

Hur tar vuxna ansvar för rasism och hat på nätet bland barn och unga?

Elina Ekberg, utredare på Skolinspektionen, deltog i ett seminarium som Statens medieråd anordnade den 10 maj 2023 för att prata om nätkränkningar.

Fler rapporter om demokrati och värdegrund

Letar du efter äldre rapporter inom samma ämnesområde? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör demokrati och värdegrund.

Rapporter om demokrati och värdegrund

Senast uppdaterad: 19 juni 2024