Till huvudinnehåll
En lärare står och undervisar en mellanstadieklass i ett klassrum
Publicerad: 26 november 2020

Ny rapport: Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan

Under början av hösten 2020 har Skolinspektionen genomfört en granskning baserad på intervjuer med rektorer och ett urval elever på 260 grundskolor och grundsärskolor. Under intervjun fick rektorerna och eleverna göra egna skattningar av hur arbetet har gått och vilka eventuella utmaningar som kvarstår under höstterminen.

Sverige är ett av få länder i Europa vars grundskolor och grundsärskolor inte stängde i samband med att covid-19 pandemin utbröt under våren 2020. Rapporten bidrar med en viktig lägesbild av hur rektorer och elever själva bedömer att skolan har hanterat denna situation och de omställningar som pandemin medfört, med fokus på undervisningen och arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. Skolinspektionen har inte gjort några självständiga prövningar av dessa bedömningar. Granskningen skedde strax före den nu ökade smittspridningen i Sverige av covid-19, och rapporten speglar alltså det läge som rådde i början av hösten.

Enligt rektorerna har det på många av landets grundskolor och grundsärskolor pågått ett intensivt arbete för att hantera de omställningar som krävts med anledning av pandemin. De menar även att huvudmän för såväl grundskolan som grundsärskolan har varit aktiva i att förse skolorna med stöd och riktlinjer för hur omständigheterna kopplade till pandemin ska hanteras. Elevhälsan tycks också ha varit en nyckelresurs i skolors hantering av pandemin.

Rapporten beskriver flera av de strategier som rektorerna berättar om och hur de arbetar för att ha en god beredskap för att hantera en hög lärar- och elevfrånvaro. Omständigheterna som pandemin medfört har samtidigt inneburit en påfrestning för lärare och annan personal, vilket både Skolinspektionens granskning och andra aktörers uppföljningar visar.

Skolinspektionen kan se ett antal områden som framstår som särskilda utmaningar för grundskolorna och grundsärskolorna. Det handlar dels om att skolorna aktivt behöver följa upp vilken inverkan den ökade frånvaron hos elever och personal har haft på elevernas utbildning, dels om att hitta former för att följa upp elevernas kunskapsutveckling även vid en hög elev- och lärarfrånvaro samt vid en eventuell skolstängning. Skolorna behöver också arbeta mer proaktivt för att identifiera förekomst av oro hos eleverna genom exempelvis individuella kartläggningar. Slutligen krävs ytterligare kraftsamling för att skapa uthållighet i efterlevnaden av de åtgärder som införts för att motverka smittspridning, i synnerhet avseende åtgärder för att hålla avstånd och minska trängsel i skolans lokaler.

Utifrån den pågående pandemin har Skolinspektionen ställt om sitt arbete och genomför distansinspektioner som har ett lärande och framåtriktat syfte för de deltagande verksamheterna. I dessa granskningar intervjuas rektorer och elever via telefon eller video, och det är deras egna bedömningar om hur utbildningen fungerar som redovisas i rapporten. Då Skolinspektionen vill visa hänsyn för lärarnas och elevhälsas viktiga uppdrag under pandemin har vi valt att inte ta deras tid i anspråk i denna granskning. Det medför samtidigt att deras bild av skolans arbete saknas i rapporten.

Läs rapporten

Utbildning under påverkan av coronapandemin - grundskola

Publikation

Kontaktperson

Jenny Nilsson Folke