Till huvudinnehåll
Publicerad: 24 augusti 2021

Gymnasieskolan behöver förbättra arbetet mot psykisk ohälsa

Skolrelaterad stress och psykisk ohälsa ökar enligt forskning. Trots det saknas ofta hälsoperspektivet i gymnasieskolornas utbildning. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. Gymnasieskolorna bör utveckla sitt arbete med att skapa motståndskraft mot både fysisk och psykisk ohälsa.

Gymnasieskolan har enligt läroplanen ett övergripande uppdrag att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Varje elev som slutfört en gymnasieutbildning ska ha kunskaper om förutsättningarna för god hälsa. Men många skolor saknar överblick över elevernas behov och över de kunskaper elever får. Skolorna lägger över ansvaret på den enskilda eleven och genomför sällan insatser riktade mot skolans egen verksamhet.

- Elever efterfrågar fördjupade kunskaper om hälsofrågor. Men i vår granskning kan vi se att många skolor inte har en medveten systematik kring hälsorelaterade frågor. Elevernas behov och tankar följs inte upp, säger Erica Jonvallen, projektledare för granskningen.

Granskningen visar att flera skolor inte planerar utbildningen utifrån ett hälsoperspektiv. Elever säger att lärare betonar vikten av fysisk aktivitet men att skoldagen inte är utformad för det. Skolinspektionen menar därför att hälsoperspektivet i högre utsträckning behöver vara del av gymnasieskolornas arbete. Relevanta insatser bör planeras och genomföras utifrån en helhetssyn där skolorna utvecklar utbildningen  utifrån kunskap om både elevernas hälso- och studiesituation.

- Hälsa har betydelse för lärande. Antalet elever som upplever skolrelaterad stress och som riskerar psykisk ohälsa ökar. Därför är det viktigt att gymnasieskolorna utvecklar och breddar sitt arbete med att stärka elevers hälsa, menar Erica Jonvallen.

I granskningen har 28 gymnasieskolor ingått, 21 kommunala och 7 fristående. På samtliga 28 skolor finns högskoleförberedande program, på 12 av skolorna finns också yrkesprogram och på 12 av skolorna introduktionsprogram.

För mer information kontakta

Erica Jonvallen, projektledare för granskningen: 08-586 084 43

Presstjänsten: 08-586 080 60

Pressmeddelande