Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

Skolinspektionen har granskat om och hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla, både när det gäller den språkliga förmågan och den digitala kompetensen.

Skolinspektionens granskning av i vilken utsträckning skolor använder skolbiblioteken som en pedagogisk resurs för att främja elevers lärande, visar att en majoritet av de granskade skolorna inte i tillräcklig omfattning tar tillvarata på de möjligheter ett välfungerande skolbibliotek kan utgöra.

Framgångsrika arbetssätt

Rapporten beskriver både de utvecklingsområden som myndigheten kunde konstatera i de besökta skolorna och skolbibliotekens roll som stöd för elevernas lärande. Rapporten lyfter även goda exempel och framgångsfaktorer för hur huvudmän, rektorer och personal kan arbeta framgångsrikt med skolbiblioteken som pedagogisk resurs.

Frågeställningar

Granskningen har utgått från följande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning tar rektor ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare?
  • I vilken utsträckning använder skolan skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten?

De viktigaste iakttagelserna

  • Det är stor variation mellan skolorna när det gäller beståndet av böcker och media.
  • Det varierar mellan skolor vilken utbildning skolbibliotekarien har, hens anställningsgrad och avsatt tid för arbete med skolbiblioteket.
  • Skolbiblioteken är i låg utsträckning en integrerad del av skolornas pedagogiska arbete. Skolbibliotekets verksamhet blir något som ligger utanför ordinarie verksamhet.


plant

-

Detaljer om publikation

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

2018-06-07

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

Svenska

-

2016:11433

Grundskolan, Sameskolan, Gymnasieskolan

-