Rektors ledarskap

Skolinspektionen definierar begreppet pedagogiskt ledarskap på följande sätt: Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att leda skolans arbete och ansvara för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget och för att kunna leda sin personal när det gäller att omsätta det i undervisningen. Vidare måste rektor leda och styra lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan insats och resultat.

Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på en skolenhet. Det har visat sig att framgångsrika skolor har ett tydligt och demokratiskt ledarskap som fokuserar på både skolans kunskapsmål och sociala mål. En framgångsrik rektor tar ansvar för både struktur och kultur på skolan och arbetar för en god kommunikation och dialog i hela verksamheten.

För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för administration och ekonomi, och att den som driver skolan, huvudmannen, har tydliga visioner för verksamheten som överensstämmer med intentionerna i de nationella styrdokumenten.

I skollagen förtydligas rektors ansvar, befogenheter och beslutsrätt. Rektor fattar till exempel ensam beslut om den egna skolenhetens inre organisation. Samtidigt har rektor fått nya möjligheter att delegera beslutanderätten i många frågor. Rektor är dock alltid  ytterst ansvarig för verksamheten. Sammantaget ger detta rektorn verktyg som kan användas till att kontinuerligt forma och utveckla skolverksamheten.