Rektors ledarskap

Utifrån kunskap om skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag ska rektor skapa de bästa förutsättningarna för att lärarna professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla undervisningen.

Rektor ska utifrån en analys av nuläget identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och med grund i denna analys ska rektorn vidta nödvändiga förbättringsåtgärder och anpassa kompetensutveckling och andra skolförbättrande insatser utifrån det.

Rektorn ska även styra skolans organisation så att verksamhetens resurser används på ett sätt som svarar mot elevernas behov, så att alla elever ges förutsättningar att nå målen för utbildningen och få en likvärdig, stimulerande undervisning av god kvalitet. Det handlar både om att rektor organiserar skolans arbete så att lärare används för sådan undervisning de har utbildning som att lokaler och utrustning håller den kvalitet som behövs för att lärarna ska kunna bedriva en stimulerande undervisning.

Nedan kan du läsa mer om tre centrala områden som är avgörande för kvaliteten i rektors ledarskap:

Rektor följer upp resultat & leder utvecklingen av undervisningen

Ledarskapet har god kvalitet om rektorn följer upp och analyserar skolenhetens resultat, undervisningens genomförande och förutsättningar på olika sätt (exempelvis skillnader utifrån kön), så att en god grund skapas för utveckling av undervisningen. God kvalitet förutsätter också att rektor, på basis av analysen, genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder.

Du behöver utveckla kvaliteten om rektorn bara följer upp enstaka kunskapsresultat, utan att titta på skillnader utifrån exempelvis kön eller ställa resultat i relation till uppföljningar av undervisningens kvalitet och verksamhetens förutsättningar. Ett annat tecken på att rektors ledarskap behöver utvecklas är om utvecklingsåtgärder har en svag koppling till den genomförda analysen, inte innehåller konkreta åtgärder och är därför inte är behovsanpassade.

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet rektorn leder arbetet med att höja elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen.

För att kunna leda detta arbete måste rektorn ha god kännedom om läget på skolan. För att få det måste rektorn följa upp elevernas resultat, undervisningens genomförande och lärarnas förutsättningar. Denna uppföljning ska ske löpande och inte enbart i slutet av en termin eller ett läsår.

Skillnader och variationer mellan olika elevgrupper och klasser, ämnen och målområden ska identifieras. Nästa steg är att analysera möjliga orsaker till eventuella skillnader och variationer och att utifrån denna analys sätta in och genomföra förbättringsinsatser. Insatserna måste sedan i sin tur följas upp för att se om de fått avsedd effekt.

Det är också viktigt att rektorn involverar lärare, övrig skolpersonal och elever i uppföljnings-, analys- och förbättringsarbetet och gör dem delaktiga i detta.


Rektor leder jämställdhetsarbetet

Ledarskapet har god kvalitet om rektorn leder och styr ett strategiskt jämställhetsarbete och säkerställer att alla elever, oavsett könstillhörighet, har samma förutsättningar att lära och utvecklas samt vid behov vidtar åtgärder.

Du behöver utveckla kvaliteten om rektorn ger svag ledning och styrning kring frågor som rör skolans jämställhetsarbete. Ledarskapet behöver utvecklas om rektorn har liten kännedom om i vilken grad elevernas könstillhörighet påverkar deras förutsättningar att lära och utvecklas. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet rektorn ser till att jämställdhetsarbetet genomsyrar hela utbildningen.

Det kan vara svårt att upptäcka brist på jämställdhet och svårt att veta hur detta kan mätas och förstås. Jämställdhetsarbetet handlar både om sociala relationer och om perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktiken. Det handlar om de föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig och om jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen.

För att kunna leda detta arbete måste rektorn se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens organisering, uppföljning och utveckling. Rektorn måste också se till att ett jämställdhetsperspektiv manifesteras i personalen bemötande av och förväntningar på eleverna. Alla elever, oavsett könstillhörighet, måste få samma möjlighet till stimulans, utmaningar och uppmuntran i undervisningen samt chans att visa kunskaper.

Rektorn måste hitta sätt att upptäcka brister i jämställdheten och åtgärda dem. Det kan handla om att analysera anmälningar om kränkande behandling, utbildningsval i studie- och yrkesvägledningen, uppmärksammanden som elevhälsan gör eller skillnader i åtgärder som sätts in som särskilt stöd. Det kan också handla om att följa upp att lärare tar vara på de moment som ges inom ramen för kursplanens centrala innehåll att undervisa om jämställdhet och att denna undervisning bedrivs på ett sådant sätt att eleverna stimuleras att omfatta dessa värden. Det kan även handla om att följa upp att lärare på ett medvetenhet sätt speglar dessa värderingar i undervisningens innehåll och sin ämnesdidaktik.


Rektor som pedagogisk ledare och lärares lärande

Ledarskapet har god kvalitet om rektorn leder och organiserar det pedagogiska arbetet, skapar både förutsättningar för lärare att samverka och försäkrar sig om att det sker ett lärande i kollegiet som ger avtryck i undervisningen. God kvalitet innebär också att rektorn ser till att skolans rutiner och överenskommelser är tydliga för lärarna.

Du behöver utveckla kvaliteten om rektorns pedagogiska ledning och organisation är otydlig. Det försvårar för lärare att samverka och för kommunikation om rutiner och överenskommelser att nå ut till alla lärare som behöver dem. Ledarskapet behöver utvecklas om rektorn ger svag ledning i hur det pedagogiska arbetet ska bedrivas på skolan eller inte följer upp om lärandet i kollegiet ger avtryck i undervisningen. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet rektorn tar ansvar för att ge lärarna förutsättningar att kunna samverka med varandra. Det handlar också om att se till att skolans processer, överenskommelser och rutiner är kända av lärarna och att de uppfattar dem som tydliga.

Rektorn har ett ansvar att etablera en lärandekultur på skolan och att säkerställa den kompetens som behövs för att förstå och omsätta skolans lärandeuppdrag.

Inom ramen för kvalitetsarbetet behöver rektorn kontinuerligt analysera måluppfyllelsen. Den analys av verksamhetens utvecklingsbehov som görs i kvalitetsarbetet kan ge en indikation på var det kan behövas kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensutvecklingen ska ta sin utgångspunkt i skolans behov och främja skolans och elevernas utveckling i riktning mot utbildningens mål.

Rektorn ska även ge goda förutsättningar för kollegialt samarbete. Rektorn behöver därmed sätta samman arbetslag eller andra forum för pedagogiska samtal för de lärare som undervisar samma elevgrupper, utöver forum för att diskutera kunskapssyn och likvärdig bedömning.