Frågor och svar om kränkningar

Står ni alltid på elevens sida mot läraren?

När vi utreder en anmälan är den opartisk och syftar till att komma fram till om den som driver skolan och har ansvaret för skolan, det vill säga kommunen eller den enskilda huvudmannen brutit mot skollagen. Om det visar sig att så inte är fallet avslutar vi ärendet. Men om det visar sig att skolhuvudmannen har brutit mot skollagens regler får denna ett beslut om att vidta åtgärder för att rätta till bristerna i verksamheten. Om det visar sig att en lärare utsatt eleven för en kränkning, och det finns skäl att kräva skadestånd från huvudmannen, kan BEO gå in och företräda eleven.

Lärare måste ges förutsättningar, verktyg och kunskap om hur de ska agera för att upprätthålla ordning i klassrummet utan att kränka. Det händer att både läraren och eleven drabbas för att den ansvarige för skolan inte har gjort vad som krävs. Skolinspektionen och BEO står i dessa fall på elevernas och därmed också lärarnas sida.


Innebär en tillrättavisning eller tillsägelse alltid en kränkning av eleven?

Nej, det ingår i lärarens arbete att tillrättavisa elever som stör ordningen. Vi utreder endast fall där läraren kan ha gått över gränsen för vad som är befogat i situationen. Utgångspunkten i en anmälan är elevens utsaga, men vi utreder alltid sakligt och objektivt om en kränkning enligt skollagen kan styrkas. Vi företräder inte eleven när vi gör utredningar i kränkningsärenden.


Har en elev rätt till skadestånd för att ha blivit tillrättavisad av skolpersonal?

Nej, det ingår i arbetet för dem som arbetar i skolan att tillrättavisa elever som stör ordningen.  För att en elev ska få rätt till skadestånd måste det först fastslås att en kränkning enligt skollagen har skett. Detta gör Skolinspektionen och BEO genom en objektiv bedömning av händelserna som orsakat klagomålet. Om Skolinspektionen eller BEO kommer fram till att en kränkning har skett så kan huvudmannen i vissa fall åläggas att betala ut ett skadestånd.


Kan en lärare bli dömd till att betala skadestånd till en elev?

Skolinspektionens och BEO:s beslut avseende kränkande behandling riktar sig aldrig mot enskilda lärare. Om Skolinspektionen eller BEO finner brister riktas beslutet till den som driver skolan och som har det övergripande ansvaret för elevers trygghet och för verksamheten och resurser, det vill säga huvudmannen. Det är huvudmannen som åläggs att betala ut eventuella skadestånd.


Kan en lärare bli av med jobbet för att ha tillrättavisat en elev?

Det är bara arbetsgivaren, det vill säga den som driver skolan, som kan säga upp en lärare. Om en lärare bedöms ha brustit grovt i sin yrkesutövning kan hen blir anmäld till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN). LAN kan sedan besluta att dra in lärarens legitimation, men läraren kan fortfarande vara anställd om huvudmannen bestämmer så.


Försvagar ni inte lärarnas rättigheter med er verksamhet?

Nej. Man skulle snarare kunna beskriva det som att vi kräver att den som ansvarar för skolan (kommunen eller en enskild huvudman) ska ge lärarna förutsättningar och möjlighet att bedriva sin undervisning i enlighet med de lagar och förordningar som finns för verksamheten.

Skolinspektionen och BEO arbetar utifrån riksdagens lagstiftning och regeringens instruktion. Ibland innebär de lagar vi har att tillämpa att svåra avvägningar måste göras, särskilt vad gäller kränkande behandling. Å ena sidan har en lärare både rätt och skyldighet att ingripa enligt tillsynsplikten. Å andra sidan får inte någon elev bli kränkt. I Sverige har vi skolplikt och det råder nolltolerans mot kränkningar.


Får en lärare handgripligen hindra en elev från att störa en lektion?

En lärare har inte bara en rättighet utan även en skyldighet att upprätthålla ordningen i klassrummet. Att trygga andra elevers situation vid ett upptrappat bråk är en del av lärares tillsynsplikt, och innebär det att fysiskt avlägsna en elev så har hen den rättigheten. Men det finns en gräns: Om inte ingripandet står i proportion till syftet eller situationen. Då kan agerandet bedömas som kränkande behandling.


Hur kan en elev få skadestånd även om det konstaterats att läraren inte gjort fel?

I en pressad situation kan en lärare agera olämpligt, det vill säga agera utöver de befogenheter läraren har enligt lagstiftning och praxis. Det kan leda till att en elev kränks. Om en sådan situation anmäls till Skolinspektionen eller BEO kan det leda till två olika prövningar: Den ena handlar om ifall lärarens agerande visar att hen är olämplig som lärare. Det är Lärarnas Ansvarsnämnd (LAN) som sedan tar ställning till om det finns skäl att utdela en varning eller dra in legitimationen för läraren.

Den andra prövningen tar sikte på skolhuvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling enligt skollagen. Här tar Skolinspektionen och BEO ställning till om personalen har gått utöver sin tillsynsplikt och om eleven blivit kränkt på grund av personalens agerande. Det rör sig alltså om olika prövningar som utgår från olika lagstiftningar.


Vad gör Skolinspektionen åt att elever hotar läraren med anmälan?

Det är självklart inte bra om hot om anmälningar mot lärare används som redskap i en bristande dialog mellan upprörda föräldrar eller elever och skolan. Lärare behöver stöd från kommunen eller den fristående skolan för att främja ett gott samspel med föräldrar och elever, i alla situationer, även när det blir konfliktfyllt. Dessutom bör frågor där det kan finnas problem alltid hanteras så nära eleven som möjligt. Vi hänvisar därför den som anmäler att alltid först prata med sin egen skola och om det inte hjälper vända sig till sin kommun eller till den som äger den fristående skolan.


Vad gör ni om en lärare upplever hot och våld på sin arbetsplats?

Den här frågan är inte en uppgift för Skolinspektionen eller BEO. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som ska anmälas till Arbetsmiljöverket och kan i förlängningen även bli ett polisärende.


Hur hjälper vi lärare med skyldigheten att upprätthålla trygghet och studiero?

Brister i trygghet och studiero är ofta resultatet av att man inte arbetat förbyggande. Trygghet och studiero är ett av de prioriterade områdena när det gäller Skolinspektionens granskningar av verksamheter. Det är inte ovanligt att problem inom trygghet och studiero har sin upprinnelse i bristande insatser för elever med behov av särskilt stöd. Vi har ett omfattande material på vår webbplats inom området som är tillgängligt för alla som du hittar här:

Trygghet och studiero