Erfarenheter från våren att ta med inför hösten

Från och med höstterminen är utgångspunkten att alla elever ska få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns dock tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjligheter att besluta om distansundervisning under vissa förutsättningar eller disponera läsåret på ett friare sätt. 

Detta kan du läsa mer om på Skolverkets hemsida där du även hittar aktuellt stödmaterial.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Under augusti 2020 gjorde vi en ny uppföljning av gymnasieskolornas utmaningar med anledning av Covid-19-pandemin. Resultaten i denna rapport både bekräftar och förtydligar det som tidigare kommit fram i vår granskning av gymnasieskolans distansundervisning. Skolan står nu inför en annan planering än tidigare när den särskilda förordningen gett skolorna flexibilitet att skjuta upp delar av ämnen till följd av Coronasituationen. Det är därför även viktigt med strategier för att arbetssituationen när moment ska tas igen blir hållbar för lärare och elever. Det är även viktigt att ta tillvara det goda samspel vi sett mellan olika ansvarsnivåer under våren för att lösa nya frågor.

Gymnasieskolors utmaningar inför höstterminen 2020

Vid planering av de fall då distansundervisning är motiverad, lyfter vi våra iakttagelser gällande distansundervisning på gymnasieskolan under vårterminen. Våra iakttagelser visar bland annat att vissa elevgrupper är särskilt sårbara vid distansundervisning och att det finns vissa svårigheter kopplade till att genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet. Rektorerna beskriver även viktiga lärdomar för att utveckla den ordinarie undervisningen och möta återkommande utvecklingsområden inom skolan.

Utmaningar gymnasieskolor haft med att ställa om verksamheten till distansundervisning och lärdomar till det fortsatta arbetetet 

Under våren genomförde Skolinspektionen en kartläggning av 106 huvudmän med särskilt fokus på stöd till elever i grundskolan. Pandemin har påverkat möjligheterna att ge eleverna det stöd de behöver, men många huvudmän arbetar aktivt med att hantera och kompensera för de upplevda utmaningarna. I kartläggningen lyfts skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin.

Kartläggning av skolhuvudmäns stöd till elever under Corona-pandemin