Start

/

Fler än var tionde elev i årskurs nio känner sig inte trygg i skolan

Fler än en av tio, ca 12 procent av eleverna, uppger att de inte känner sig trygga i skolan och 16 procent säger sig vara rädda för andra elever och lika många säger att det finns personal de är rädda för. Att vara trygg i skolan påverkar hela skolupplevelsen och otrygga elever upplever i lägre grad att de har studiero eller att ordningsreglerna följs. De har också en mer negativ syn på skolarbetet, som upplevs som svårare och inte lika roligt och intressant. Till exempel uppger drygt 70 procent bland de trygga eleverna att de tycker att skolarbetet är intressant jämfört med knappt hälften, 46 procent, bland de som inte känner sig trygga.

Var fjärde elev i årskurs nio tycker inte att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling. Nästan lika många anser att vuxna på skolan inte reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt. Färre elever än vad tidigare Skolenkätsresultat visat känner sig säkra på vem de ska prata med om någon varit elak mot en elev – 19 procent av eleverna känner sig osäkra på vem de ska tala med.

De övergripande resultaten från Skolenkäten till elever i årskurs nio visar att delaktighet och inflytande i sin helhet är det av enkätens 14 frågeområden där eleverna i minst utsträckning instämmer i svaren. Till exempel tycker 61 procent av eleverna inte att de har möjlighet att påverka ordningsreglerna i skolan och bara drygt hälften tycker att de är delaktiga i undervisningens innehåll.

Sammanställningen är hämtad från Skolenkätens resultat under 2015 och 2016. Skolenkäten genomförs inför varje tillsynsomgång i Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor.

Ta del av resultatet

Analysen och resultatet finns sammanställt i PDF och Excel-format, filerna finns till höger.
Här kan du även ladda ner resultatrapporter för skolor och huvudmän: Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)