Skolinspektionen startar kvalitetsgranskning av skolbibliotek

Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteket ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Det är framför allt när det gäller läsande som skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla. En annan uppgift är att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning, digital kompetens och källkritik.

Dock har vi i tidigare kvalitetsgranskningar, där skolbiblioteken ingått som en del, sett att skolbiblioteken inte i tillräcklig utsträckning används som den pedagogiska resurs de är avsedda att göra.

Användningen av skolbibliotek har brister

I vår tillsyn ser vi att tillgängligheten till skolbibliotek är begränsad genom öppettider och bemanning, och att de saknas helt på vissa skolor. Vi ser också att det finns brister i hur skolbiblioteket används och integreras i undervisningen.

Det kan leda till att elever inte får tillgång till texter, litteratur, databaser med mera som är anpassade till deras ålder, behov och kunskaper. Om skolbiblioteken inte har utbildade skolbibliotekarier finns även en risk för att elever inte får tillräcklig kunskap i källkritik och digital kompetens.

Intervjuer, besök och dokumentstudier

Den nya granskningen riktar sig enbart mot skolbiblioteken. Den avser grundskolans mellanstadieår och omfattar ett tjugotal skolor. Frågorna som ska belysas är i vilken utsträckning rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare samt i vilken utsträckning skolan använder skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten.

I granskningen ingår intervjuer med elever, lärare, skolbibliotekarier och rektorer. Besök på skolbibliotek och dokumentstudier ingår också i granskningen. I juni 2018 ska resultaten från granskningen publiceras.