För föräldrar och elever

När du har klagomål på skolan

1. Vilka regler gäller?

Innan du framför dina klagomål eller tycker att skolan har gjort fel kan det vara bra att ta reda på vilka regler som gäller. Här kan du få reda på det:

Din rätt i skolan - Skolinspektionens webbplats för elever

Skolverkets sidor för föräldrar och elever (extern länk)

2. Prata med skolan eller förskolan först

Om du är missnöjd med skolan eller förskolan finns det olika sätt att lämna klagomål.

För att få så snabb och effektiv hjälp som möjligt ska du i första hand kontakta rektorn eller förskolechefen. Om du fortfarande är missnöjd bör du kontakta den lokala klagomålshanteringen.

Skolan och huvudmannen, det vill säga den som driver skolan (kommunen eller en fristående huvudman), är skyldiga att ta emot och hantera klagomål. Så här kommer du i kontakt med klagomålshanteringen:

Prata med skolan eller förskolan

3. Kontakta rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolan och förskolan. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor, till exempel om du vill överklaga ett beslut om åtgärdsprogram eller mottagande i en särskola. 

Vänd dig till rätt myndighet

4. Vad gör Skolinspektionen?

Skolinspektionen kan ta emot uppgifter om missförhållanden i en skola. Då gör vi en bedömning för att eventuellt utreda det. Våra utredningar är alltid opartiska. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Innan du väljer att kontakta oss.

Tänk på:

  • Skolinspektionen kan inte lösa tvister mellan vårdnadshavare och skola, eller mellan elev och skola, eftersom våra utredningar alltid är opartiska.
  • Vi utreder inte alla ärenden eller uppgifter vi får in. Vi utreder bara saker som redan har hänt.
  • Vår huvudregel är att vi bara utreder ett ärende om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Däremot om det gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.
  • Vi kan inte vara med i skolan eller förskolan och reda ut problemen.

För mer information om vad Skolinspektionen utreder:

Vad utreder Skolinspektionen?

Hur lång tid tar en utredning?

Det tar oftast mellan tre och fem månader för oss i de fall vi väljer att utreda dina uppgifter.

Vad kan en utredning leda till?

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut – men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. Ärenden om mobbning eller kränkningar kan också leda till att Barn- och elevombudet kräver skadestånd för den utsatta elevens räkning.

Skolinspektionen kan också skicka vidare uppgifterna till den som ansvarar för skolan (huvudmannen) om vi ser att de tidigare inte fått ta del av ett klagomål. Huvudmannen är skyldig att utreda och vidta åtgärder om det funnits några brister.

Orosanmälan

I vissa situationer har Skolinspektionen en skyldighet att göra en så kallad orosanmälan till Socialtjänsten. Skyldigheten framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och innebär att en anmälan ska göras om myndigheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det kan exempelvis handla om att det finns risk för självskadebeteende eller annat som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd. Skyldigheten gäller oavsett om oron för eleven/barnet avser situationen i eller utanför skolan.

Anmälan syftar till att eleven/barnet och dess föräldrar ska få det stöd och den hjälp de bedöms vara i behov av. Den som inte anmäler, trots att hen är skyldig att göra det, riskerar att ställas till ansvar för tjänstefel. Vill du läsa mer om orosanmälan och anmälningsskyldighet kan du gå in på Socialstyrelsens webbplats och publikationen Anmäla oro för barn.