Till huvudinnehåll

Anmälan om konfessionell inriktning

Från den 2 januari 2023 börjar nya bestämmelser gälla som innebär att en ny informationsskyldighet införs för huvudmän för fristående skolor. Det innebär att fristående skolor som bedriver verksamhet med konfessionell inriktning ska anmäla detta till Skolinspektionen senast 1 juli 2023.

Anmälan om konfessionell inriktning är stängd

Efter den 1 juli 2023 är det inte längre möjligt att komma in med en anmälan om konfessionell inriktning.

Fristående skolor som redan bedriver verksamhet med konfessionell inriktning ska göra en anmälan till Skolinspektionen för varje befintlig skolenhet som fortsatt ska bedrivas med konfessionell inriktning. Det gäller även de huvudmän som sedan tidigare har ett godkännande. Huvudmannen behöver inte ange vilken konfessionell inriktning det är fråga om.

Efter att anmälan har skickats till Skolinspektionen kommer den att registreras i Skolinspektionens diarium. Det kommer inte att fattas något beslut efter anmälan.

Konfessionell inriktning ska bara få bedrivas om inriktningen har anmälts av befintliga huvudmän senast 1 juli 2023 eller godkänts av Skolinspektionen i samband med ny ansökan.

Observera att huvudmannen är skyldig att bedriva verksamheten utifrån de nya bestämmelserna i skollagen, se nedan.

Ansökan om tillstånd för ny fristående skola med konfessionell inriktning

En enskild som ansöker om att bli godkänd som huvudman för fristående skola ska i sin ansökan ange om den sökta verksamheten ska ha en konfessionell inriktning. Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet och, i förekommande fall, att utbildningen har en konfessionell inriktning.

En ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola ska lämnas in senast 31 januari 2023.

Till ansökan: Starta eller utöka en fristående skola

Fristående förskolor och fritidshem

Enskilda huvudmän för fristående förskola och fritidshem ska anmäla konfessionella inslag till den lägeskommun där verksamheten bedrivs.

Nya bestämmelser i skollagen

Från och med 2 januari 2023 definieras konfessionell inriktning på verksamhet som innebär att det där förekommer konfessionella inslag, och konfessionella inslag som bekännande eller förkunnande inslag som tillhör en viss religion och som initieras och genomförs av huvudmannen eller på dennes uppdrag.

Bestämmelserna i 1 kap 7 § skollagen

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.

7 a § Om huvudmannen för en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem har fått godkännande att bedriva utbildningen med konfessionell inriktning, får andra aktiviteter i utbildningen än undervisningen ha en sådan inriktning, med de begränsningar som följer av 7 b och 7 c §§.

7 b § I en utbildning med konfessionell inriktning får undantag från det som anges i 5 § tredje stycket om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enbart göras för konfessionella inslag.

Deltagandet i konfessionella inslag ska alltid vara frivilligt. Huvudmannen ska försäkra sig om att vårdnadshavare och barn eller elever är införstådda med detta.

Ett konfessionellt inslag ska avgränsas från andra aktiviteter i utbildningen. Om det i undantagsfall inte är möjligt att avgränsa ett konfessionellt inslag från en annan aktivitet i utbildningen utan att syftet med aktiviteten går förlorat, får det konfessionella inslaget ingå i aktiviteten. Om ett barn eller en elev inte vill delta i en aktivitet där ett konfessionellt inslag ingår ska barnet eller eleven erbjudas att ta del i en likvärdig aktivitet som inte innehåller sådana inslag.

7 c § Vid fristående förskolor med konfessionell inriktning får konfessionella inslag endast förekomma i begränsad omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat barnens vårdnadshavare om.

Vid fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning får konfessionella inslag endast förekomma vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat om. Sådan information ska lämnas till barnets vårdnadshavare, och i mellanstadiet och i högstadiet, även till eleven. I gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska informationen lämnas till eleven och elevens vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 21 december 2022