Till huvudinnehåll
Två elever vid ett fönster
Publicerad: 30 juni 2021

Distansundervisning kan påverka flickor och pojkar olika

Skolan har svårigheter att ge elever tillräckligt stöd och stimulans i undervisningen på distans. Arbetet med att främja och förebygga ohälsa hos eleverna visar sig också vara förenat med utmaningar. Vår granskning av distansundervisning fördjupar flera av de iakttagelser myndigheten gjort under det gånga året. Resultaten visar också att det finns skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser av undervisningen på distans.

Skolinspektionens granskning av 119 gymnasieskolor visar att en majoritet av eleverna upplever att de inte lär sig lika mycket när undervisningen sker på distans. En viktig anledning till detta är att det är svårare att ge stöd och stimulans på distans och att få till en varierad undervisning.

Av enkätsvar från de elever som deltagit i Skolinspektionens granskning, framgår att pojkar oftare än flickor upplever att läraren ser när de behöver hjälp under distansundervisningen. Vad gäller hälsa svarar flickor i högre grad än pojkar att deras mående försämrats till följd av undervisningen på distans oavsett vilken hälsoaspekt som efterfrågas – fysisk hälsa, psykisk hälsa eller den sociala situationen.

Lektionsobservationer – en fallstudie

Skolinspektionen har också genomfört en fördjupande fallstudie i form av observationer av lektioner genomförda på distans. Fallstudien har begränsats till tio skolor: fem grundskolor med högstadium och fem gymnasieskolor.

I fallstudien framkommer att undervisningen på distans sällan innehåller möjligheter för elever att mötas, samarbeta och lära av varandra. Elever berättar att de känner sig socialt isolerade och att de behöver det sociala sammanhanget för att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisningen. Det finns en tendens att skolor väntar in tillfällen för närundervisning för att ge elever interaktion

– I den här mindre fallstudien bekräftas bilden av att eleverna får bedriva mycket eget arbete och att de upplever att det är svårare att få hjälp på distans, säger Katarina Nyström, projektledare för studien. Det blir tydligt hur viktigt det är med social interaktion för att skapa en bra undervisningssituation där elevernas engagemang och lärande stimuleras.

Kontakt

Presstjänst: 08-586 080 60

Publikation
Inspektion
Grundskola
Gymnasieskola
Elevhälsa
Jämställdhet
Fjärr- och distansundervisning