Till huvudinnehåll
En gymnasieklass i ett klassrum
Publicerad: 21 juni 2022

Fortsatta skillnader mellan pojkar och flickor i skolan

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis pojkars och flickors upplevelser av skolan. Vi har samlat några av de iakttagelser som Skolinspektionen lyft fram i rapporter och statistik under hösten 2021 och våren 2022.

Flera av våra granskningar visar till exempel att könsskillnader ofta inte finns med i huvudmäns och rektorers analyser av sin verksamhet. Vi kan även se att det är få gymnasieskolor med yrkesprogram som arbetar med att förebygga att elever väljer kurser utifrån könsnormer. När det gäller skillnader trygghet i skolan så svarar till exempel drygt hälften av pojkarna i årskurs 8 i Skolenkäten att de känner sig helt och hållet trygga i skolan, jämfört med en av tre flickor.

Men det finns även exempel på positivt jämställdhetsarbete i skolan i våra granskningar. Vår granskning av val av läromedel visar att de flesta lärare ofta tar hänsyn till jämställdhetsaspekter vid kvalitetssäkring av läromedel.

Läs mer om jämställdhetsstatistiken

Statistik om jämställdhet 2021-2022