Till huvudinnehåll
En grupp elever sitter på en trappa på en skolgård
Publicerad: 28 september 2020

Ny rapport: En lovskola som gör skillnad

Skolinspektionen har under två veckor i juli 2020 kartlagt skolhuvudmännens arbete med att genomföra lovskola. Vi har bland annat tittat på vilka möjligheter och utmaningar skolhuvudmännen anger för att ge eleverna ett attraktivt erbjudande och en undervisning av hög kvalitet inom ramen för lovskola.

Corona-pandemin medförde i våras förändrade förutsättningarna att bedriva undervisning i både grund- och i gymnasieskolan. Regeringen beslutade därför att utöka statsbidraget gällande lovskolan. Syftet var att fler elever skulle kunna få möjlighet att delta i lovskola och därmed förbättra sina möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen.

Med anledning av detta har Skolinspektionen gjort en kartläggning med frågor om huvudmannens organisering av lovskola, huvudmannens erbjudande till eleverna och huvudmannens arbete med att utveckla verksamheten. Vi har också ställt frågor om organiseringen av eventuell prövning efter lovskola.

Många huvudmän som intervjuats i kartläggningen beskriver att det har fungerat bra med att bemanna och organisera lovskolan. En utmaning som däremot flera lyfter fram är att motivera elever att delta. Men skolhuvudmännen har också kunnat delge kreativa och goda exempel på hur utmaningarna kan hanteras.

Läs hela rapporten:

Kartläggning av ett antal huvudmäns arbete med lovskola och tillhörande prövning

Kartläggning