Högpresterande elever behöver mer utmaningar och stimulans

Granskningen visar att det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever på en tredjedel av de observerade lektionerna. Vid flera observationer gör elever till exempel om samma typ av uppgift flera gånger istället för att gå vidare. De ges inte heller tillräckliga möjligheter till reflektion och fördjupning. Särskilt i matematikämnet ser vi att undervisningen behöver ge mer variation.

– Högpresterande elever behöver stöd för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Forskning visar att dessa elever ofta ses som självgående och att de kan lämnas mer ensamma i skolarbetet. Om högpresterande elevers behov inte fångas på ett bra sätt i undervisningen kan det leda till att de inte får den kunskapsutveckling de skulle kunna ha. Vissa kan också lätt tappa studiemotivation, menar Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

I granskningen har vi sett att högpresterande elever många gånger saknar återkoppling om hur de ligger till. Eleverna säger själva att de ofta uppfattar instruktionerna som otydliga, speciellt gällande vad de förväntas prestera för att klara goda resultat. Detta gör att många elever upplever hög prestationsrelaterad stress.

Det är oftare flickorna som uppger att de är stressade av skolarbetet. I elevintervjuer beskriver de till exempel att de har svårt att planera sitt skolarbete, vilket få konsekvenser för deras prestationer. Vi har också sett att skolorna i stor utsträckning saknar kunskap om pojkarnas upplevelser av stress. Det är därför viktigt att skolorna undersöker hur alla elever upplever sin skolsituation för att de ska kunna sätta in relevanta åtgärder för att ge utmaningar i undervisningen men samtidigt motverka stress.

Skolinspektionen har identifierat fyra områden som är särskilt viktiga för att högpresterande elever ska få en utbildning präglad av stimulans och utmaningar, samtidigt som de får stöd i sin kunskapsutveckling. Dessa områden är; utmaningar i undervisningen, samverkan mellan lärarna, motivationshöjande åtgärder och elevhälsans arbete.

En bakgrund till denna granskning är bland annat Skolinspektionens skolenkät som är representativ för alla skolor. Där uppger så många som en tredjedel av alla elever att de saknar utmaningar i undervisningen.

Det är viktigt att de granskade skolorna med utvecklingsbehov nu stärker sitt arbete. Alla elever har rätt enligt skollagen att nå så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Granskningen omfattar 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program. Urvalet har innefattat skolor med höga antagningspoäng från grundskolan, skolor med spetsutbildningar i matematik och slumpvis utvalda skolor. På varje skola genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med elever, lärare, elevhälsan och rektor.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Ulrika Rosengren, projektledare för granskningen: 08-586 081 26
För frågor till generaldirektören kontakta presstjänsten
Presstjänsten: 08-586 080 60