Kvalitetsbrister i SFI-undervisningen

Många nyanlända elever har sin första och ibland enda kontakt med det svenska utbildningsväsendet genom SFI. Och vi kan nu i vår granskning konstatera att det finns mycket att se över och förbättra när det gäller undervisningen. Därutöver är avsaknaden av behöriga lärare en svår utmaning.

– Samtidigt som antalet elever har ökat kraftigt över tid har tillgången till behöriga och pedagogiskt högskoleutbildade lärare försämrats. Det finns dessutom, sedan tidigare, iakttagelser om att undervisningen har kvalitetsproblem. Vi har i denna rapport särskilt fokuserat på det som händer i klassrummet, det vill säga på undervisningens upplägg och utformning säger Marcus Rönnegard, projektledare för rapporten.

Undersökningen visar att flera verksamheter behöver utveckla sin undervisning. Vi ser att bland annat att elever i de granskade verksamheterna i stort möter samma lektionsupplägg och får samma arbetsuppgifter oberoende av sina bakgrundskunskaper.

Det förekommer att elever istället för att gå vidare får repetera samma uppgifter flera gånger. Konsekvenserna av standardiserade upplägg blir att elever kan försenas i sin progression och därmed får svårare att komma ut i samhälls- och arbetslivet.

– Under granskningens gång har vi flera gånger sett att undervisningen inte alltid är tillräckligt utmanande, på för låg nivå eller att elever inte uppfattar innehållet som relevant, berättar Marcus Rönnegard. Konsekvenser av detta kan bli att elever tappar motivationen och att studiegången förlängs eller att elever väljer att hoppa av sin utbildning.

Det varierar om huvudmannen begär in rapportering eller inte kring undervisningen från ansvarig rektor. Om huvudmannen inte följer upp undervisningen kan det ge signaler att undervisningsfrågor inte är högst prioriterade inom kommunens vuxenutbildning. Det kan ge negativa konsekvenser då resurstilldelning och insatser riskerar att endast hamna på organisatorisk nivå medan riktade utvecklingsinsatser mot undervisningsfrågor får en mer undanskymd roll.

I denna granskning har undervisningen stått i fokus. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Iakttagelserna och slutsatserna bygger på de 12 huvudmän och de 15 verksamheter som har granskats.

Här hittar du rapporten

För mer information

Marcus Rönnegard, projektledare för granskningen: 08-58 60 86 24
Presstjänsten: 08-58 60 80 60 (för intervju med Helén Ängmo, generaldirektör, kontakta presstjänsten)