Risk för svag kvalitet i yrkesämnen

Granskningen visar att två tredjedelar av skolorna behöver utveckla undervisningen för att eleverna ska få goda möjligheter att utveckla ett gott yrkeskunnande. Målet med granskningen har varit att undersöka kvaliteten i den undervisning skolorna ger eleverna. Både när det gäller specifika yrkeskunskaper och andra viktiga förmågor. Granskningen rör den skolförlagda delen av undervisningen.

– Det är första gången vi granskar kvalitet i specifika yrkesämnen. För att få ett brett underlag har vi gjort granskningen i samarbete med berörda branscher, berättar Erica Jonvallen, projektledare för granskningen.

Gymnasieskolan ska ge elever breda kunskaper. De ska rustas för ett föränderligt arbetsliv och för vidare studier. Specifikt för yrkesprogrammen är att elever enligt läroplanen ska ges möjlighet att bli väl förberedda för arbetslivet inom sitt yrkesområde. Kvalitet i undervisningen i yrkesämnen är därför centralt.

Våra viktigaste iakttagelser:

  • På flera skolor får eleverna få möjligheter att öva på praktiska moment inom de yrkesämnen som vi granskat. Eleverna får mer av teoretiska genomgångar medan praktiska aktiviteter ibland hänvisas helt till det arbetsplatsförlagda lärandet eller till andra ämnen.
  • På fler än hälften av skolorna utformas inte arbetsuppgifterna så att de speglar sådana uppgifter eller arbetsprocesser som eleverna kan komma att möta i ett framtida yrkesliv.
  • Det finns flera exempel på att teori och praktik särskiljs, istället för att teori och praktik ses om något som behöver vara i ett växelspel. Om teori och praktik ofta delas upp kan det vara svårt för eleverna att se yrkeskunnandet i ett sammanhang.
  • Undervisningen på en tredjedel av skolorna utmanar inte flera elever som ligger långt fram i sitt lärande. Dessa elever får alltför ofta vänta in sina kamrater och göra fler liknande uppgifter snarare än att få fördjupning eller breddning.

I de ämnen vi belyst saknas många gånger ett lärande som ger möjligheter till ett reellt och vardagsförankrat yrkeskunnande. På flera skolor blir det en stor del teori och mindre med autentiska aktiviteter och övningar. Elever riskerar därmed att bli mindre förberedda för det aktuella yrkesområdet.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Erica Jonvallen, utredare och projektledare för rapporten 08- 586 084 43
Presstjänsten 08- 586 080 60