Urvalsgrunder för friskolor

De urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt är:

  • anmälningsdatum
  • syskonförtur
  • geografisk närhet
  • förtur för de elever som går i skolans tillhörande förskoleklass
  • verksamhetsmässiga samband:
    • organisatoriskt samband till exempel att en fristående förskola samutnyttjar lokaler och/eller personal med den aktuella skolan
    • pedagogiskt samband, till exempel Waldorf och Montessori.

Det är huvudmannen, alltså den som driver skolan, som beslutar om vilken eller vilka urvalsgrunder som ska gälla för skolan. Men huvudmannen kan endast använda sådana urvalsgrunder som Skolinspektionen godkänner.

Särskild kvot för nyanlända elever

Sedan den 1 november 2016 kan fristående skolor som har kö även ta in elever på en särskild kvot. De elever som tas in med hjälp av denna kvot ska ha varit bosatta i Sverige mindre än två år före starten av det aktuella läsåret. Syftet är att fristående skolor som har kö lättare ska kunna ta emot nyanlända elever.

Skolan får byta urvalsgrunder

Skolan har rätt att göra förändringar i urvalsgrunderna utan att behöva ha tillstånd från Skolinspektionen. Det är viktigt att skolan är tydlig och öppen med vilka urvalsgrunder som gäller. Föräldrar och elever som söker sig till skolan ska veta om förutsättningarna innan de söker till skolan. Urvalsgrunderna får därför inte ändras under en pågående ansöknings- och antagningsprocess.

Prov och tester som urvalsgrund

Varken kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor får använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever.

Det finns dock undantag för vissa speciella utbildningar. Det gäller bland annat utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd.