Begränsat inspektionsarbete under coronakrisen

Vårt inspektionsarbete fortsätter istället utifrån digitala former med inriktning mot att främst intervjua ett urval huvudmän och rektorer. Vi inleder vissa kartläggningar och enklare granskningar från vecka 16 på distans och genom telefon eller skype.

Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om förenklade och framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar. Ett syfte är att samla en övergripande bild och kunskap om skolors situation. De som intervjuas är främst huvudmän och rektorer. Vi vill understryka att det inte gäller alla huvudmän och skolor utan ett urval.

Vi har på olika sätt underlättat för huvudmän genom att

  • vi prioriterar att arbeta via telefon mer än skriftväxling och dokumentation
  • vi begär in information i mycket begränsad utsträckning
  • vi genomför korta intervjuer cirka 0,5-1 timme
  • vi har inga eller starkt begränsade kontakter med lärare och skolpersonal
  • återkopplingen kommer att vara muntlig eller i form av ett enklare inspektionsmeddelande
  • vår avsikt är att vara lyhörda i en ansträngd situation. Om det inte fungerar för huvudmannen eller rektorn att genomföra intervjun kommer det finnas möjligheter att skjuta upp den.

Utöver detta kan vi i vissa fall initiera riktad tillsyn. Även här kommer vi att arbeta med anpassning till situationen. Till exempel kommer vi ta hänsyn till rådande förhållanden och arbeta med längre uppföljningstider.