Att lämna klagomål på en skola

Alla som driver skolor, så kallade huvudmän, har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål. Vi vill därför helst att du pratar med någon på skolan eller kommunen/företaget om ditt ärende innan du går vidare till oss. Det går oftast snabbare då en utredning hos oss i regel tar mellan tre och fem månader. Vi utreder inte heller alla ärenden som kommer in till oss.

Med anledning av Covid-19: Skolinspektionen gör alltid en bedömning om vi ska utreda ärendet eller inte. Om ärendet är kopplat till missnöje med skolans undervisning med anledning av covid-19, och Skolinspektionen väljer att utreda ärendet, så kommer det i första hand att utredas genom riktad tillsyn. Det innebär att vi tittar på skolans hela verksamhet gällande det anmälan handlar om och inte ett specifikt individärende. Undantag kan ske om det till exempel handlar om kränkande behandling.

 

Så här gör du om du vill lämna in klagomål på skolan eller förskolan

1. Prata med skolan eller förskolan först

Om du inte får hjälp av läraren/förskolläraren på skolan/förskolan ska du kontakta rektorn. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. Det är också oftast det snabbaste och enklaste sättet att lösa problemen.

2. Vänd dig till den som driver verksamheten

Om du fortfarande är missnöjd bör du kontakta den lokala klagomålshanteringen. Skolan och huvudmannen, det vill säga den som driver skolan är skyldig att ta emot och hantera klagomål. Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående verksamhet kan du vända dig till det företag eller organisation som driver verksamheten.

Du kommer lättast i kontakt med den som ansvarar för skolan eller förskolan genom kommunens eller den fristående skolans webbplats. Det brukar gå bra att söka på klagomål + skola på webbplatsen för att hitta rätt information. Rektorn kan också hjälpa dig så du kommer rätt..

3. Vad gör Skolinspektionen när klagomål kommer in?

Alla har rätt att lämna klagomål till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet – men vi utreder inte alla ärenden. Skolinspektionen kan ta emot uppgifter om missförhållanden i en skola. Då gör vi en bedömning för att eventuellt utreda det. Våra utredningar är alltid opartiska. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut – men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. En utredning tar oftast tre till fem månader i de fall vi väljer att utreda dina uppgifter.

Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation.

Utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare 

Ärenden om mobbning eller kränkningar kan också leda till att Barn- och elevombudet kräver skadestånd för den utsatta elevens räkning.

Skolinspektionen kan också skicka vidare uppgifterna till den som ansvarar för skolan (huvudmannen) om vi ser att de tidigare inte fått ta del av ett klagomål. Huvudmannen är skyldig att utreda och vidta åtgärder om det funnits några brister.

Skolinspektionen utreder inte alla ärenden

  • Skolinspektionen kan inte lösa tvister mellan vårdnadshavare och skola, eller mellan elev och skola, eftersom våra utredningar alltid är opartiska.
  • Vi utreder inte alla ärenden eller uppgifter vi får in. 
  • Vi utreder bara saker som redan har hänt.
  • Vår huvudregel är att vi bara utreder ett ärende om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Däremot om det gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.
  • Vi kan inte vara med i skolan eller förskolan och reda ut problemen.

Vänd dig till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolan och förskolan. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor, till exempel om du vill överklaga ett beslut om åtgärdsprogram eller mottagande i en särskola.

Vänd dig till rätt myndighet

Orosanmälan

I vissa situationer har Skolinspektionen en skyldighet att göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. Skyldigheten framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och innebär att en anmälan ska göras om myndigheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

Orosanmäler Skolinspektionen till socialtjänsten?

Anmälningsformulär och blankett

Här hittar du webbformulär och blankett för att lämna in klagomål till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Lämna klagomål