Till huvudinnehåll

Undervisning i svenska för invandrare (sfi)

Skolinspektionen genomför nu en uppföljning av kvalitetsgranskningen av undervisningen i svenska för invandrare, med fokus på C- och D-kurserna på studieväg 2 och 3.

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare har en viktig roll att fylla. Den ska ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk så att hen får med sig språkliga redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. För nyanlända är sfi ofta en förutsättning för att komma in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden.

Kvalitet och likvärdighet behöver stärkas

Såväl Skolinspektionens egna granskningar som utredningar och studier på området visar att det finns behov av att stärka kvaliteten och likvärdigheten inom sfi. Skolinspektionen genomförde år 2018 en granskning av undervisningen inom sfi (avgränsat till c och d-kurser på studieväg 2 och 3) där det konstaterades att undervisningen präglades av svag individanpassning och sällan erbjöd tillräckliga utmaningar, i synnerhet för elever som hade kommit lite längre i sina studier.

Skolverkets senaste statistik visar dessutom en försämrad genomströmning och ökat antal studieavbrott i sfi, inom samtliga kurser och studievägar. Avbrott i utbildningen kan ha flera orsaker och kräver ytterligare genomlysning, men låg kvalitet i utbildningen kan antas vara en orsak. En annan förklaring till den ökande andelen avhopp och försämrade genomströmningen som lyfts fram av Skolverket, är utmaningarna med distansundervisning, i synnerhet för vissa elevgrupper. Sfi på distans antas växa ytterligare under och efter pandemin och är en studieform där kvaliteten i undervisningen är osäker.

Denna tematiska kvalitetsgranskning är en del i Skolinspektionens arbete med regeringsuppdraget om att granska utbildningen på sfi. Granskningen genomförs som en uppföljning av den tidigare granskningen av undervisningen i sfi men som också inkluderar den sfi som erbjuds på distans.

Detta granskar vi

Syftet med kvalitetsgranskningen är att bedöma i vilken utsträckning kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare stimulerar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk som grund för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv och för vidare studier.

För att uppfylla granskningens syfte ska följande frågeställningar besvaras:

  1. I vilken utsträckning stimulerar undervisningen elevernas språkutveckling i enlighet med deras behov, förutsättningar och mål?
  2. I vilken utsträckning stimulerar undervisningens innehåll elevernas möjligheter att utveckla en allsidig språkförmåga för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt vidare studier?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 verksamheter varav 15 har sfi i form av närundervisning och 15 som har sfi på distans. Intervjuer med rektor, lärare och elever, observationer samt dokumentstudier ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna kommer även en övergripande rapport publiceras under våren 2023.

Tidigare granskning från 2018

Kontaktperson

Ingrid Jerkeman

Senast uppdaterad: 21 februari 2022