Till huvudinnehåll
Lektion gymnasiet
Publicerad: 27 september 2021

Ny rapport: Individuella stödinsatser i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat gymnasieskolors arbete med individuellt inriktade stödinsatser till elever. Det finns mycket som fungerar väl men på flera skolor behöver arbetet utvecklas.

En fullföljd gymnasieutbildning är en viktig garant för hälsa och är avgörande för framtida etablering på arbetsmarknaden. Nästan alla ungdomar i Sverige påbörjar en gymnasieutbildning, men en stor andel, nästan tre av tio elever, lämnar gymnasieskolan utan examen.

De elever som hamnar efter i kunskapsutvecklingen och upplever att undervisningen är svår löper högre risk för frånvaro. Ökad frånvaro leder i sin tur till ännu större problem med kunskapsutvecklingen, vilket ytterligare kan öka frånvaron.

Mer arbete återstår för att uppnå hög kvalitet i stödarbetet

Skolinspektionens granskning av 29 gymnasieskolor visar att delar i det individuellt inriktade stödarbetet fungerar väl, exempelvis gymnasieskolans arbete med att ta emot och använda information från grundskolan och att elevernas stödbehov ofta uppmärksammas snabbt. Däremot återstår mer arbete för att gymnasieskolornas stödarbete ska präglas av hög kvalitet när det handlar om skyndsamhet, elevdelaktighet och helhetsperspektiv.

I granskningen framkommer även att en låg grad av samverkan motverkar skyndsamhet och helhetsperspektiv i stödarbetet liksom att elevernas erfarenheter inte tillräckligt tas tillvara för att skolor ska kunna utforma ett träffsäkert stöd. Den visar även att otydlighet i mentorsuppdraget försämrar förutsättningar för god kvalitet i stödarbetet.

Projektledare för granskningen har varit Ingrid Jacobsson, och Ulrika Rosengren har varit rapportskribent.  

- Det är positivt att både informationsinhämtningen från grundskolan och arbetet med att uppmärksamma elevernas stödbehov har förbättrats, men det behöver även finnas ett helhetsperspektiv på stödinsatserna. I annat fall kan det i förlängningen leda till att eleverna inte når kunskapskraven, säger Ingrid Jacobsson och Ulrika Rosengren, och fortsätter:

- Elever som hamnar efter i kunskapsutvecklingen och som tycker att undervisningen är svår är mer benägna att välja bort skolan. Vi vet att bristande stöd till elever är en av de huvudsakliga orsakerna till studieavbrott och ofullständiga studier. Det är därför viktigt att skolornas arbete med individriktade stödinsatser håller hög kvalitet så att fler elever kan slutföra sin gymnasieexamen.

Om granskningen

29 gymnasieskolor med både högskoleförberedande program och yrkesprogram har ingått i granskningen. Av dessa är 6 stycken fristående gymnasieskolor och 23 är kommunala gymnasieskolor.

Publikation
Granskningsrapport
Gymnasieskolan
Särskilt stöd
Elevhälsa