Till huvudinnehåll

Information till huvudmän som ska delta i Skolenkäten

Här hittar du som huvudman information om Skolenkäten som kommer att genomföras 2024.

Skolinspektionen genomför Skolenkäten en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor och varje skolhuvudman deltar med sina skolor vartannat år. Resultatet från undersökningen, som sammanställs på skolenhets- och huvudmannanivå, är ett av flera underlag när vi inspekterar skolorna. Skolenkäten riktas till alla grundskolor, gymnasieskolor och anpassade grundskolor.

Målgrupper som deltar i Skolenkäten

  • Elever i grundskolans årskurs 5, 8 och gymnasiets år 2
  • Undervisande lärare i grundskola och gymnasieskola
  • Vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola (alla årskurser 1-9) samt anpassad grundskola (alla årskurser 1-9)

Genomförande och tidplan

Registrering inför Skolenkäten
I oktober 2023 skickar Skolinspektionen ut ett informationsbrev till de huvudmän som ska delta i Skolenkäten 2024. Kontaktuppgifterna hämtar vi från Skolenhetsregistret - Skolverket. Informationsbrevet innehåller inloggningsuppgifter till en webbplats genom vilken huvudmännen kan följa sina skolenheter under hela datainsamlingen (till exempel svarsfrekvenser).

I december 2023 skickar vi information till skolenheterna. Detta brev innehåller inloggningsuppgifter till en webbplats där skolorna ska uppdatera och komplettera uppgifter om sina skolor. 

Enkätperiod
Skolenkäten öppnar för svar den 22 januari 2024 och stänger fyra till sex veckor senare. När enkäten öppnar så skickar vi ut ett e-postmeddelande till alla skolor så att skolorna kan påbörja datainsamlingen. Det innebär att skolorna distribuerar informationstexter och inloggningsuppgifter till berörda respondentgrupper på skolan samt till vårdnadshavare. Vi påminner sedan skolorna kontinuerligt om att påminna de som ska besvara undersökningen, för att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt.

Resultat
Resultatet från Skolenkäten sammanställs på skolenhets- och huvudmannanivå i PDF-rapporter och Excelfiler. Dessa publiceras på Skolverkets webbplats och på vår webbplats här:

Skolenkäten (PDF) - Skolverket.se

Skolenkäten (Excel) - Skolinspektionen.se 

Respondentgrupper

Elever 
Skolenkäten riktas till alla elever i grundskolans åk 5, 8 och gymnasiets år 2. För gymnasieskolans introduktionsprogram ska elever som går sitt andra år delta, det gäller även elever som går språkintroduktion. Eleverna besvarar enkäten på plats i skolan. 

Lärare
Skolenkäten riktas till samtliga undervisande lärare som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskolans åk 1-9 och gymnasieskolans år 1-3 (även lärare för introduktionsprogram). Lärarna besvarar Skolenkäten antingen genom att skolan delar ut  inloggningsuppgifter alternativt besvaras enkäten genom e-post. Om det senare alternativet väljs behöver skolan skicka in en lista över e-postadresser till Skolinspektionens enkätleverantör. 

Vårdnadshavare
Enkäten till vårdnadshavare ska skolan skicka ut till vårdnadshavare för elever i förskoleklass, grundskolans åk 1-9 samt elever inskrivna i anpassad grundskola. Skolan ska skicka ut enkäten till samtliga elevers vårdnadshavare. Observera att det finns en enkät per skolenhet och skolform - förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. 

Enkäterna

Skolenkäten består av tre enkätversioner (elever, lärare och vårdnadshavare). Här kommer du inom kort kunna ta del av frågorna i den ordning som de presenteras i resultatredovisningarna (index) samt i den ordning som frågorna presenteras för respondenterna (frågeordning). Enkäterna översätts till flera språk samt i en uppläst version. 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten.

FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 22 september 2023