Till huvudinnehåll
Publicerad: 13 mars 2019

Musikundervisningen behöver ytterligare främja elevernas kreativa förmågor

Skolinspektionen publicerar idag en rapport om musikundervisningen i grundskolan. Många skolor behöver utveckla undervisningen så att den i högre grad främjar elevernas kreativa förmågor.

Granskningen visar att många skolor har ett starkt fokus på områdena sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform, om gehörsmusicerande samt olika instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang.

Samtidigt ser vi att undervisningen många gånger inte ger eleverna tillräcklig kunskap om att analysera och samtala om musik kopplat till olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Det kan till exempel medföra att elever inte utvecklar sin förmåga att skapa egen musik och inte utvecklar sin musikaliska kreativitet.

Musikämnet syftar bland annat till att ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att skapa musik, gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar samt utveckla sin musikaliska kreativitet.

– Vi ser att alla skolor undervisar om skapande, men att undervisningen kan utvecklas för att i högre grad främja utveckling av elevernas kreativitet, säger Anette Hamerslag utredare på Skolinspektionen.

Många skolor fokuserar mer på de traditionella delarna av musikämnet, men det kreativa skapandet får inte samma utrymme. Det kan medföra att eleverna inte får tillfälle att lära sig att skapa musik eller att gestalta och kommunicera sina egna musikaliska tankar och idéer.

Bara hälften av de granskade skolorna ger eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget och andras skapande. Det är också värt att uppmärksamma att nästan en fjärdedel av skolorna i granskningen saknar undervisning om digitala verktyg, vilket kan medföra att elevernas möjlighet att skapa musik begränsas ytterligare.

Digitala verktyg kan göra det möjligt för alla elever, oavsett förkunskaper, att skapa musik, och verktygen kan därför bidra till mer likvärdiga förutsättningar för elevernas musikskapande. På samma sätt som eleverna har rätt att utveckla kunskap och hantverk om andra instrument ska de få utveckla kunskap om digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning

Vi har identifierat några gemensamma drag bland skolor som har en musikundervisning som omfattar hela kursplanen och som främjar elevernas kreativitet. Det handlar exempelvis om musiklärarnas kompetens och samverkan med andra musiklärare samt tillgång till instrument och digitala verktyg.

Skolinspektionen har besökt 30 grundskolor med årskurserna 7-9, varav 24 med kommunal huvudman och sex med enskild huvudman.

I granskningen har Skolinspektionen tittat på om musikundervisningen utgår från och innehåller alla delar i ämnets kursplan, och om musikundervisningen ger eleverna möjlighet till utveckling av kreativitet.

Här kan du läsa rapporten

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

För mer information

Anette Hamerslag, utredare på Skolinspektionen och projektledare för granskningen: 08-586 083 20
Presstjänsten: 08-586 080 60