Moderna språk

Språkvalet i grundskolan är obligatoriskt och det ställer höga krav på skolan vad gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisningen. Den här kvalitetsgranskningen har bland annat visat att elever behöver få bättre möjligheter att tala målspråket och att skolorna inte analyserar varför elever hoppar av språkstudierna.

Det finns idag en tydlig ambition, både på nationell och på europeisk nivå att språkkunskaper generellt ska öka, och vikten av kunskaper i språk betonas i allt fler sammanhang. Trots detta är studier i moderna språk frivilligt i skolan och nära hälften av alla elever i årskurs nio väljer bort språkstudier.

Språkvalet i grundskolan är obligatoriskt och innebär att eleven kan välja franska, spanska, tyska eller eventuellt ett annat modernt språk. Eleven ska också kunna välja sitt modersmål, svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk. Grundprincipen för språkvalet är att eleven väljer ett modernt språk och de andra valmöjligheterna ska ses som alternativ till det moderna språket.

Att eleven ändå har möjlighet att välja ett annat alternativ ställer höga krav på skolan när det gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisningen. Det måste också anses vara en försvårande omständighet för skolorna att elever har rätt att avbryta sina studier i moderna språk i princip när som helst.

Om den här granskningen

Den här kvalitetsgranskningen har fokuserat elevdeltagandet i undervisningen av moderna språk i grundskolan samt språkundervisningens ändamålsenlighet. Granskningen har undersökt i vilken mån skolorna arbetar för att motivera elever till språkstudier, om den kommunikativa förmågan prioriteras i undervisningen och om undervisningen anpassas till elevernas olika förutsättningar.

Iakttagelserna och slutsatserna i denna granskning gäller i första hand förhållanden på de 40 skolor som granskats. Resultaten gör därmed inte anspråk på att ge en nationell bild av den svenska språkutbildningen i grundskolan.

Framträdande resultat

Små möjligheter att tala språket

Ett av huvudmålen med undervisningen i moderna språk är att eleven ska utveckla sin kommunikativa förmåga. Granskningen visar att undervisningen vid flera skolor inte i tillräcklig utsträckning tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Den tydligaste indikationen på det är att målspråket generellt används i låg utsträckning, både av lärare och av elever. Eleverna ges vid de flesta granskade skolor relativt små möjligheter till övning i att uppfatta, respektive att tala, målspråket på lektionerna.

Många hoppar av – men skolan analyserar inte orsaker

Flera av skolorna har stora avhopp från moderna språk. Det måste sägas vara ett misslyckande för skolan som har satsat resurser bland annat i form av lärarkompetens, för eleverna som har satsat sin tid och går miste om värdefull kunskap och för samhället som går miste om viktig kompetens. Många skolor för statistik över hur många elever som avbryter studierna och när de avbryter. Orsakerna till avhoppen blir dock sällan analyserade i syfte att vidta åtgärder för att minska dem. De flesta rektorer och lärare menar att de känner till varför eleverna väljer att avbryta. De orsaker som då anges är nästan uteslutande relaterade till eleverna; elevernas vilja och förmåga, deras bakgrund och förkunskaper. Vi uppfattar inte att skolorna i någon större utsträckning relaterar avhoppen till undervisningens innehåll och genomförande.

Avhopp en utväg för både lärare och elev

I vissa fall förefaller det som om både lärare och elever ser möjligheten att hoppa av studierna i moderna språk som en utväg. En orsak till att elever avbryter är att undervisningen blir för svår och att de inte får den hjälp de behöver. Det finns exempel på att en del av dessa elever till och med får rådet av sin lärare att avbryta. Vi har också stött på lärare som i princip räknar med att en viss andel av eleverna kommer att hoppa av och lärare som upplever en lättnad när vissa elever försvinner från gruppen.

Svagt stöd att fortsätta

Skolorna gör inte tillräckligt för att motivera och stödja elever som funderar på att hoppa av genom att ge dem reella förutsättningar att fortsätta sina studier. Stöd, respektive utmaningar till de elever som behöver, ges i alltför begränsad omfattning. Undervisningen behöver anpassas i större utsträckning till elevernas skilda förutsättningar och behov. Många elever behöver utmanas i större utsträckning. Andra elever behöver större möjligheter till stöd.

Bättre information inför språkvalet

Granskningen visar att skolorna försöker arbeta för att motivera elever att påbörja studier i moderna språk. Dock behöver informationen inför språkvalet förbättras. Den kan till exempel inkludera uppgifter om möjligheter inför framtida yrkesliv och studier. Vidare måste alla elever få tillgång till information om språkvalet och alla elever måste ges samma möjlighet att påbörja studier i moderna språk.


plant

Fristående skola, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Moderna språk

2010-05-20

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

-

2010:6

2009:1853

Grundskolan

-