Angående överklagan till Högsta domstolen av fallet i Lidköping

Barn- och elevombudet har hemställt om anstånd till den 23 augusti 2019 med att utveckla skälen för prövningstillstånd, grunderna för överklagandet i sak och ange den bevisning som åberopas inför Högsta domstolen. Tills dess kan vi inte kommentera saken ytterligare. Värt att notera är dock att detta gäller en elev med särskilda behov som vid tidpunkten för händelsen var inskriven i en specifik grupp där barn med särskilda behov genomförde sin undervisning. För eleven fanns en särskild handlingsplan enligt vilken man skulle ha ett lågaffektivt bemötande mot eleven.

/Barn- och elevombudet