Nu förbereder vi en ny uppgift: Ägar- och ledningsprövning

Detta innebär att vi breddar vår prövning och granskning av aktörer som driver eller vill driva fristående skolor. Det är ett viktigt uppdrag och även detta handlar om att ytterst värna elevers skolsituation och att alla ska kunna gå i en bra, likvärdig och stabil skola.

Varför införs detta?

Riksdagen tog i våras beslutet att införa ägar- och ledningsprövning. Två utredningar finns i bakgrunden – Ägarprövningsutredningen och Välfärds-utredningen. Andelen tjänster inom skola vård och omsorg som utförs av privata aktörer har ökat mycket under senare år. Förslagen har syftat till att säkerställa brukares – eller kort och gott – elevers och patienters - behov av kvalitet och långsiktighet i den skola eller vård de möter i vardagen.

Så här skrev till exempel Ägarprövningsutredningen 2015:

"Brukare, elever och andra medborgare ska kunna utgå ifrån att aktörer inom välfärdssektorn har förmåga att bedriva verksamheten långsiktigt"

Nytt - även ägare till skolor och andra personer med inflytande ska granskas

Hur ser vår prövning ut idag? Ja, inför våra beslut om vilka som ska få till-stånd att driva en fristående skola har vi på Skolinspektionen enbart granskat den blivande huvudmannen, som kan vara till exempel ett aktiebolag eller en stiftelse. Men den som får tillståndet – huvudmannen  kan ju ägas av andra, till exempel av privatpersoner eller bolag. Hittills har vi inte haft möjlighet att granska personerna bakom huvudmannen, såsom exempelvis ägare.

Nu kommer vi att granska fler aspekter och även vissa personer. Det handlar fortfarande om huvudmannens arbete. Men det handlar också om att andra ansvariga personer ska ha insikt i de krav som gäller för skolor samt också i övrigt vara lämpliga att bedriva skolverksamhet. Vad kan brist på lämplighet vara? I förarbetena till lagen sägs att olämplighet exempelvis kan avse att det finns tidigare brott eller ekonomisk misskötsamhet i bakgrunden. De personer som vi nu även ska granska är ledande personer med stort inflytande över skolan, till exempel VD, styrelseledamöter och ägare.

Även om många huvudmän för fristående skolor klarar vår nuvarande tillsyn bra är det viktigt att granska hela bilden, till exempel även ägare och ledning. Vissa personer kanske inte direkt driver skolan i vardagen men styr och påverkar ändå.

Förändringarna gäller även tillsyn och granskning av skolors ekonomi

Den nya uppgiften hos oss gäller även vår tillsyn av skolor som redan är igång. Vi kommer nu också tydligare att granska fristående skolors ekonomi. Syftet är att ytterligare säkra att situationen är ekonomiskt stabil på skolan under elevernas hela utbildningstid. Betydande svagheter i ekonomin får till exempel inte gå ut över elevernas utbildning och deras rätt till bland annat stöd, god undervisning och elevhälsa.

Stabilitet och kunniga aktörer- ett skydd för eleverna

Vi på Skolinspektionen granskar för att förbättra och för att värna att elever får en utbildning som är likvärdig. En viktig uppgift vi har är att stå för insyn i skolan. Vårt utökade uppdrag – att pröva att det finns stabila förutsättning-ar på fristående skolor- kan man säga ytterst är ett skydd för eleverna. Inget är så viktigt för barn och unga som att klara sina studier och få kvalitet i sin skolgång. Att driva och äga en skola är en stor och ansvarsfull uppgift.

Vill du veta mer?

Just nu arbetar vi för fullt med att förbereda vårt nya uppdrag. Vi vet att det finns frågor exempelvis om vilka kriterier vi kommer att arbeta efter. Hur ska vi till exempel närmare bedöma om aktörer har tillräcklig insikt och långsiktig förmåga? Allt är ännu inte klart, I det här läget vill vi informera skolor, styrelser, ägare och andra om att prövningen förändras.

Läs gärna artikeln här bredvid. Den ger mer information om det vi kommer att arbeta med framöver.