Tjugo rapporter från 2016 som kan användas i skolors utvecklingsarbete

En av anledningarna till att vi har publicerat fler granskningar är att vi har ett särskilt uppdrag inom förskolans område. Under förra året byggde vi upp alltmer kunskap om förskolors arbete och vi har granskat bland annat hur förskolor arbetar med undervisning och det pedagogiska uppdraget samt belyst förskolechefens roll och ledning.

Kvalitetsgranskning gör vi för att bedöma om skolors och förskolors arbetssätt har en god kvalitet i förhållande till mål som satts upp för skolan. Detta skiljer sig från tillsyn där vi granskar om skolor lever upp till regelverket. I kvalitetsgranskning kan vi identifiera om skolor har utvecklingsområden, men vi bedömer också om skolor har goda och välfungerande arbetssätt. Vi ser i flera granskningar goda exempel på hur skolor arbetar för att möta olika utmaningar.

Jag vill lyfta det stora antalet kvalitetsgranskningar från 2016 främst av två skäl. För det första för att visa att de är en viktig och central del i det Skolinspektionen gör. Ibland beskrivs det i skoldebatten att vi nästan uteslutande arbetar med att granska regelefterlevnad. Detta är inte fallet. Skolinspektionens uppdrag är brett och som nämnts ovan så är kvalitetsgranskningar en del i vårt samlade uppdrag. När vi gör kvalitetsgranskningar så får varje skola som ingår i granskningen ett beslut, men det är också så att de rapporter vi skriver ska kunna användas av alla skolor och andra intresserade aktörer. De kan användas som underlag för diskussion om utveckling och vi jobbar för att sprida rapporterna på olika sätt till våra målgrupper. För att nå så många intressenter som möjligt brukar vi också ordna webbinarier i anslutning till varje rapport vi släpper. 

Skolinspektionen granskar undervisningen

För det andra vill jag lyfta att vi i flera granskningar också gör många observationer av lektioner och lärandesituationer. I vissa kvalitetsgranskningar har vi gjort mellan 50 och 200 systematiska observationer och kanske 20 till 30 skol- eller förskolebesök. Det innebär att vi under förra året, enbart i kvalitetsgranskning, gjorde över tusen observationer och flera hundra skolbesök. (Vi gör dessutom lektionsobservationer inom tillsyn.) Vi får genom detta en god och viktig inblick i hur arbetssätten och undervisningen kan fungera i flera svenska skolor och förskolor. Skolinspektionen följer och granskar i hög grad undervisningen. 

Vad ser vi då från undervisningen i de skolor vi besökt? Här finns mycket att nämna och jag kan enbart ge några exempel. I en granskning om matematik på senare nivå i gymnasieskolan har vi till exempel sett att det finns begränsningar i hur mycket elever får arbeta med problemlösning. I en granskning av svenska i årskurs 4-6 kan vi notera att elever inte alltid får möjlighet att utveckla en fördjupad läsförståelse med ett aktivt stöd från läraren. Många gånger handlar det om att läsa färdigt texter men inte i lika hög grad diskutera var dessa innebär. Det är relativt vanligt att vi ser att undervisningen inte ger eleverna tillräckligt mycket utmaningar. Undervisningen läggs ofta på en medelnivå. Det innebär att elever som vill gå snabbare fram och utvecklas så långt möjligt inte alltid får de möjligheterna i praktiken. Till exempel får de ofta vänta in andra elever. 

När vi granskar undervisningen är det för att bidra till förbättringar, inte för att rikta kritik mot enskilda lärare. För oss så handlar det om hur en styrkedja hänger ihop. Huvudmannens styrning och rektors systematiska kvalitetsarbete ska synas även inne i klassrummet.   

Nu är det ett nytt år och vi kommer att publicera fler granskningar. Jag vill bland annat nämna att vi gör flera granskningar på temat nyanlända elever. Vi tittar bland annat på mottagande av nyanlända elever och på programmet språkintroduktion. Vi granskar även lärarförsörjning i skolor med olika förutsättningar. Vi kommer också att fortsätta att granska förskolan, bland annat jämställdhet i förskolan och hur huvudmän leder och följer upp förskolans uppdrag. Jag kommer att berätta mer om det vi gör på förskolans område i en kommande krönika.  

Som nämnts så syftar kvalitetsgranskningarna till att vara ett stöd för kvalitetsutveckling och förbättring. Den enskilda skolan eller förskolan som granskats får återkoppling från oss, men det finns ett stort antal observationer, analyser och exempel i granskningarna som också kan användas av alla skolor. Kort och gott så är detta ett material som vi vill ska vara ett stöd och ett underlag för skolors utveckling. 

Välkommen att ta del av våra granskningar. 

Kvalitetsgranskningar 2016

Här finns länkar till 16 kvalitetsgranskningar, 2 oanmälda granskningar samt 2 riktade tematillsyner. De sistnämnda följer kvalitetsgranskningens modell.

Förskolechefens ledning
Kvalitetsgranskning, december 2016 

Omsorg på obekväm tid
Kvalitetsgranskning, december 2016

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet
Kvalitetsgranskning, december 2016

Omfattande frånvaro (del 2)
Kvalitetsgranskning, november 2016

Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c)
Kvalitetsgranskning, november 2016

Integrerade elever
Kvalitetsgranskning, oktober 2016

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan
Kvalitetsgranskning, september 2016

Förskolans pedagogiska uppdrag
Kvalitetsgranskning, september 2016

Skolans arbete med extra anpassningar
Kvalitetsgranskning, augusti 2016

Samverkan för bättre arbetslivsanknytning
Kvalitetsgranskning, juni 2016

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor (del 1)
Kvalitetsgranskning, juni 2016

Skolans arbete för att säkerställa studiero
Kvalitetsgranskning, juni 2016

Barnens lärande i pedagogisk omsorg
Kvalitetsgranskning, maj 2016

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor
Kvalitetsgranskning, april 2016

Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret
Kvalitetsgranskning, mars 2016

Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i åk 4–6
Kvalitetsgranskning, januari 2016

Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans yrkesprogram
Oanmäld granskning, maj 2016

Trygghet och lärande för barn under 3 år
Oanmäld granskning, januari 2016

Riktad tillsyn av gymnasiala idrottsutbildningars arbete mot kränkande behandling
Riktad tillsyn, april 2016

Utbildningsanordnare med betygsrätt
Riktad tillsyn, maj 2016

Helén Ängmo, GD Skolinspektionen