Förtydligande kring beslut om skoluniformer

Beslutet är ett resultat av en riktad tillsyn på en fristående skola i Norrköping. Eleverna på skolan måste bära enhetlig klädsel, det vill säga skoluniform. Om en elev bryter mot dessa regler använder skolan sig av disciplinära åtgärder i form av varningar och kvarsittning.

Det aktuella beslutet innebär att det är tillåtet att skolan erbjuder en enhetlig klädsel (som en skoluniform) till eleverna - så länge det är frivilligt att bära den. Men vi betonar rätten och vikten av att låta elever ha sin individualitet och integritet kvar. Om valet att ha skoluniform är frivilligt för eleverna är det förenligt med skolans regelverk. Men det är inte tillåtet för skolan att ha ordningsregler kring klädseln som innebär disciplinära åtgärder mot dem som väljer att inte bära skoluniform, vilket är fallet i den aktuella skolan.

Det är viktigt att poängtera att vi i varje ärende om enhetlig klädsel eller skoluniform gör en bedömning utifrån de förutsättningar som råder på aktuell skola. Vi gör en bedömning av om skollagens bestämmelser är uppfyllda i varje enskilt fall.

Läs beslutet i sin helhet