Brister i undervisning om källkritik

Skolinspektionen har gjort en granskning av kvaliteten i undervisning om källkritiskt förhållningssätt på 30 skolor i årskurs 7-9. Granskningen visar att många skolor arbetar med källkritiska metoder. På flertalet skolor har dock inte undervisningen tillräckligt behandlat digitala källor och konsekvenser av digitala informationsflöden.

Granskningen visar att elever får söka information digitalt, men att de inte tränas i att värdera de särskilda egenskaper som digitala källor har. Till exempel att digitala källor är föränderliga och hur sökmotorer styr resultat. Det kan leda till att eleverna får sämre grunder för att fatta informerade beslut.  

Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt behöver också i högre utsträckning bli relevant i förhållande till de digitala arenor eleverna rör sig på. Vidare ser Skolinspektionen att undervisningen i en tredjedel av skolorna inte tillräckligt omfattar informationssökning. Denna är central för att elever ska kunna sovra, söka och reflektera över sökresultat.

– Läroplanen sätter stort fokus på att unga får starka kunskaper i källkritik. Vår bild efter granskningen är att flera skolor missar att ge tillräckliga kunskaper om digitala källor trots att de idag har en så stor omfattning och betydelse. Det behöver uppmärksammas och det är mycket viktigt att rektorer och huvudmän skapar goda förutsättningar för att utveckla undervisningen, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Bild och rörlig bild är också en stor del av innehållet i digitala medier. Elever exponeras ofta dagligen för en ström av bilder och filmer. Förmågan att kritiskt granska bilder och rörlig media är därför central för att kunna värdera den information som kommuniceras i dessa format. På hälften av skolorna har inte undervisningen omfattat kritisk granskning av bild och endast en fjärdedel av skolorna har haft med kritisk granskning av rörlig bild.

Om det finns brister i undervisningen om källkritik i förhållande till digitala medier finns det risk att elever tar del av vinklad information utan redskap att förhålla sig kritiskt till den. Skolan har här en nyckelroll.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Roger Thuring, projektledare för granskningen: 08-586 083 97
För frågor till generaldirektören kontakta presstjänsten
Presstjänsten: 08-586 080 60