Start

Förskolan behöver utveckla jämställdhetsarbetet

– Många av de granskade förskolorna arbetar medvetet med frågor om barns lika värde. Det saknas dock i flera fall ett tydligt jämställdhetsarbete och ett genusperspektiv i verksamheten. Utan ett systematiskt jämställdhetsarbete finns risk för att stereotypa könsnormer förs vidare till barnen, istället för att normerna synliggörs och ifrågasätts, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur 36 förskolor runt om i landet arbetar med jämställdhet. Granskningen visar att jämställdhetsuppdraget inte genomsyrar förskolornas verksamhet. Även om flera arbetar aktivt och engagerat med likabehandling, så görs det inte utifrån förskolans specifika jämställdhetsuppdrag. Några exempel:

 • Vid flertalet granskade förskolor arbetar inte personalen systematiskt utifrån ett genusperspektiv vid genomförande av aktiviteter, planering av miljö och material samt i samtal om förhållningssätt.
 • Vid ungefär hälften av förskolorna vägleder personalen inte pojkar och flickor så att deras möjlighet att pröva olika miljöer och material breddas och varieras, särskilt inte i den fria leken.
 • Vid tre av fyra förskolor uppger personalen att jämställdhetsuppdraget inte tas upp i den så kallade reflektionstiden, alltså när de samtalar inom arbetslaget om sina förhållningssätt till barnen.
 • Vid tre av fyra förskolor uppger personalen att de inte har tillräcklig kompetens att på vetenskaplig grund och utifrån erfarenhet kunna utföra jämställdhetsuppdraget.
 • Drygt tre fjärdedelar av huvudmännen och förskolecheferna ger inte tillräckliga förutsättningar för förskolans arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Till exempel saknas ofta stöd i form av tydliga mål med utgångspunkt i läroplanen för förskolan.

Skolinspektionens slutsatser

För att höja kvaliteten i förskolans verksamhet visar granskningen att:

 • Huvudmän och förskolechefer behöver inkludera och tydliggöra förskolans jämställdhetsuppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Förskolechefer behöver ge personalen kompetensutveckling samt möjlighet till reflektion så att de på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet kan utveckla ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete med utgångspunkt i läroplanens uppdrag.
 • Personalen behöver bli mer förtrogen med och gemensamt tolka jämställdhetsuppdraget i förskolans läroplan.
 • Personalen behöver i större utsträckning vägleda pojkar och flickor så att deras möjligheter att pröva olika miljöer och material breddas och varieras så att de får nya insikter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Skolinspektionens granskning

Granskningen genomfördes genom föranmälda besök på 36 slumpmässigt utvalda förskolor – 30 kommunala och 6 fristående – i totalt 18 kommuner (lista nedan). Granskningen grundas på:

 • Observationer i den dagliga verksamheten (fri lek, vuxenledda aktivitet, måltider m.m.), totalt 305 observationstimmar.
 • Intervjuer med företrädare för huvudmän, förskolechef, förskollärare, arbetslag och annan personal (till exempel arbetslagsledare, utvecklingsledare, genuspedagoger).
 • Självvärdering av personalen vid besökta avdelningar som via länk självvärderade och gav sin bild av verksamheten.
 • Studier av dokument.

Granskade förskolor (huvudman inom parentes)

 • Ekerö: Drottningholms montessoriförskola (Föräldrakooperativ, ekonomisk förening), Gröna Lund (Ekerö kommun)
 • Eskilstuna: Barnstigen (Eskilstuna kommun), Pikku-Erkki (Stiftelsen ERK, Sverigefinska skolan i Eskilstuna)
 • Fagersta: Ugglan (Fagersta kommun), Björksta (Fagersta kommun)
 • Forshaga: Åsmyren (Forshaga kommun), Uttern (Forshaga kommun)
 • Hammarö: Sätterstrand (Hammarö kommun), Kantarellen (Hammarö kommun)
 • Orsa: Lindan 1 (Orsa kommun), Berget (Orsa kommun)
 • Ovanåker: Fölet (Ovanåker kommun), Trollstugan (Ovanåker kommun)
 • Sjöbo: Änglamark (Änglamarks föräldrakooperativ), Lövestad (Sjöbo kommun)
 • Skurup: Fasanen (Skurup kommun), Asklidens (Skurup kommun)
 • Sollentuna: Vildmarken (Sollentuna kommun), Vittra Törnskogen (Vittraskolorna AB)
 • Sotenäs: Väjern (Sotenäs kommun), Hunnebostrand (Sotenäs kommun)
 • Staffanstorp: Åkervindan (Staffanstorps kommun), Druvan (S:t Staffans församling, Svenska kyrkan)
 • Söderhamn: Stimmet (Föräldrakooperativ, ekonomisk förening) Kungsgården (Söderhamns kommun)
 • Tidaholm: Björnen (Tidaholms kommun), Stallängan (Tidaholms kommun),
 • Tierp: Bikupan Vendel (Tierps kommun), Skogsbacken Örbyhus (Tierps kommun)
 • Uddevalla: Äsperöd (Uddevalla kommun), Norgården (Uddevalla kommun)
 • Vårgårda: Närunga (Vårgårda kommun), Hol (Vårgårda kommun)
 • Östhammar: Furustugan (Östhammars kommun), Logården (Östhammars kommun)

Skolinspektionens tidigare granskningar av förskolan

Granskningen har gjorts inom ramen för en särskild satsning 2015-2017 på att granska förskolors kvalitet och måluppfyllelse, enligt ett uppdrag från regeringen.

Skolinspektionens senaste granskningar av förskolan:

Förskolechefens ledning (december 2016)
Omsorg på obekväm tid (december 2016)
Socioekonomisk resursfördelning till förskolan (september 2016)
Förskolans pedagogiska uppdrag (september 2016)