Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling behöver tryggas

– Språket är centralt för barnens lärande. Flerspråkiga barn som inte utvecklas i sina språk i förskolan kan få svårare att tillgodogöra sig andra kunskaper, såväl i förskolan som längre fram i grundskolan. Det är därför av stor vikt att förskolechefen säkrar att det finns en gemensam bild av uppdraget, tillgång till kompetensutveckling och tid för erfarenhetsutbyten, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Totalt går cirka 500 000 barn i förskola och ungefär 100 000 av barnen talar mer än ett språk. Förskolan ska enligt skollagen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålet är viktigt för de barn som nyligen flyttat till Sverige och som inte har uppnått en nivå i svenska som möjliggör att de kan lära sig nya saker på svenska. Skolinspektionen har granskat kvaliteten på det språkutvecklande arbetet vid 34 slumpmässigt utvalda förskolor runt om i landet (lista nedan).

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Personalen skapar meningsfulla sammanhang och stöttar barnens ordförråd, talspråk och kommunikation.

Men 23 av 34 granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. På flertalet av dessa förskolor upplever personalen att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär.

En orsak är att personalen på många förskolor inte fått tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. 21 av 34 förskolor har i låg eller ganska låg grad riktlinjer, strategier eller andra förutsättningar. Personalen där har inte fått den kompetensutveckling som de behöver och inte heller tid för diskussion och reflektion om förhållningssätt, arbetssätt och metoder.

Skolinspektionens slutsatser

För att höja kvaliteten i förskolans verksamhet visar granskningen att:

  • Förskolechefen behöver i högre grad styra och leda det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn. Det innebär att förskolechefen behöver säkerställa att uppdraget är tydligt och förankrat hos personalen. Personalen behöver också ges tid och former för planering samt informations- och erfarenhetsutbyten.

  • Förskolorna behöver i högre grad utgå från barnens intressen och kunskaper i det språkutvecklande arbetet. Ett sätt är att samverka med föräldrar, vilket visat sig vara en framgångsfaktor i arbetet.

Skolinspektionens granskning

Granskningen genomfördes genom föranmälda besök på 34 slumpmässigt utvalda förskolor – 25 kommunala och 9 fristående – i totalt 34 kommuner (lista nedan). Granskningen grundas på:

  • 328 timmar observationer i den dagliga verksamheten (fri lek, strukturerade aktiviteter, rutinsituationer i hall och vid måltid).

  • Intervjuer med förskolechefer och förskolepersonal och i vissa fall extern personal som har haft uppdrag att arbeta med modersmål eller liknande.

  • Före besöken har personalen svarat på en självskattning av sitt eget förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt.

  • Dokument från huvudmän och förskolor.

Läs mer

Skolinspektionens rapport och beslut för respektive förskola kan laddas ned via www.skolinspektionen.se/flersprak

Presskontakt

För frågor till generaldirektör Helén Ängmo kontakta Skolinspektionens presstjänst 08-586 080 60

För frågor om granskningen kontakta projektledare Agneta Kenneberg, 08-586 082 23, agneta.kenneberg@skolinspektionen.se

Skolinspektionens presstjänst, 08-586 080 60

Granskade förskolor (huvudman inom parentes)

Ale: Surte (Ale kommun)

Alingsås: Stockslycke (Alingsås kommun)

Borås: Parkgården (Borås kommun)

Falun: Kvarnen (Falu kommun)

Färgelanda: Höjden (Färgelanda kommun)

Gotland: Kabyssen (Gotlands kommun)

Habo: Upptäckaren (Habo Montessori AB)

Haninge: Flygande mattan (Flygande mattan AB)

Hjo: Hammarn (Hjo kommun)

Karlskoga: Skogsduvan (Karlskoga kommun)

Knivsta: Hasselbackens musikförskola (C Företaget)

Kramfors: Brunne (Kramfors kommun)

Krokom: Täppan (Krokoms kommun)

Laholm: Öringe montessoriförskola (Öringe Montessoriförening)

Lidköping: Lilleskog (Lidköpings kommun)

Lycksele: Johan Skyttes (Lycksele kommun)

Malmö: Hedmätaren (Malmö kommun)

Mellerud: Åsen (Melleruds kommun)

Salem: Galaxen (Salem kommun)

Simrishamn: Solrosen (Simrishamns kommun)

Skara: Korallen (Skara kommun)

Skövde: Kameleonten (Kameleonten AB)

Solna: BMA-Göran Perssons väg (Barnens Montessori Akademi)

Staffanstorp: Åkershus (ESDR Förskola AB)

Stenungsund: Blå Musslan (Medborgarskolan)

Sundbyberg: Sleipner (Sundbybergs kommun)

Tingsryd: Sörgården (Tingsryds Baptistförsamling Söderportkyrkan)

Torsås: Eklövet (Torsås kommun)

Ulricehamn: Nitta (Ulricehamns kommun)

Upplands-Bro: Blåsippan (Upplands- Bro kommun)

Uppsala: Flöjten (Uppsala kommun)

Vimmerby: Norrängen (Vimmerby kommun)

Vänersborg: Kumlien (Vänersborgs kommun)

Östhammar: Diamanten (Östhammars kommun)

Skolinspektionens andra granskningar av förskolan

Granskningen har gjorts inom ramen för en särskild satsning 2015-2017 på att granska förskolors kvalitet och måluppfyllelse, enligt ett uppdrag från regeringen.

Skolinspektionens senaste granskningar av förskolan:

Förskolans arbete med jämställdhet (januari 2017)

Förskolechefens ledning (december 2016)

Omsorg på obekväm tid (december 2016)

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan (september 2016)

Förskolans pedagogiska uppdrag (september 2016)